Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 7.novembra 621.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 4.septembra 509.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 15.oktobra 771.lēmumu

2009.gada 13.augustāNr.660

protokols Nr.20, 58. punkts

Par dzīvokļu komisiju

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikuma Nr.30 „Dzīvokļu komisijas nolikums” 1.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot dzīvokļu komisiju 8 cilvēku sastāvā:

 2. Apstiprināt dzīvokļu komisiju sekojošā sastāvā:

  2.1. Atcelts ar domes 2013.gada 4.septembra 509.lēmumu

  2.2. Atcelts ar domes 2013.gada 4.septembra 509.lēmumu

  2.3. Atcelts ar domes 2013.gada 4.septembra 509.lēmumu

  2.4. Atcelts ar domes 2013.gada 4.septembra 509.lēmumu

  2.5. Atcelts ar domes 2013.gada 4.septembra 509.lēmumu

  2.6. Atcelts ar domes 2013.gada 4.septembra 509.lēmumu

  2.7. Atcelts ar domes 2013.gada 4.septembra 509.lēmumu

  2.8. Atcelts ar domes 2013.gada 4.septembra 509.lēmumu

 3. Dzīvokļu komisijai līdz 2009.gada 31.augustam ievēlēt komisijas priekšsēdētāju un vietnieku.

 4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.aprīļa lēmumu Nr.24 „Par dzīvokļu komisiju”, 2007.gada 12.janvāra lēmumu Nr.1 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.24 „Par dzīvokļu komisiju””, 2007.gada 8.februāra lēmumu Nr.134 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.24 „Par dzīvokļu komisiju”” un 2009.gada 9.jūlija lēmumu Nr.514 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.24 „Par dzīvokļu komisiju””.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics