Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 12.jūnija 280.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 25.jūlija 413.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 5.aprīļa 164.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 21.aprīļa 166.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 21.oktobra 693.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2010.gada 11.februāra 120.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2009.gada 27.augustāNr.666

protokols Nr.21, 3. punkts

Par zemes komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes komisijām” 1.panta 1.daļu un 2.1 panta 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot Jūrmalas pilsētas zemes komisiju 5 cilvēku sastāvā.

 2. Apstiprināt zemes komisiju šādā sastāvā:

  2.1. Jolanta Gau -komisijas priekšsēdētāja;

  2.2. Gatis Truksnis – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs; Grozīts ar domes 2013.gada 25.jūlija 413.lēmumu;

  2.3. Dace Briede – Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhitekte; Grozīts ar domes 2014.gada 12.jūnija 280.lēmumu

  2.4. Rita Ansule – pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāja;Izmaiņa ar Domes 20010.gada 11.februāra 120.lēmumu

  2.5. Gunita Nagle – Valsts zemes dienesta Jūrmalas biroja vadītāja.Grozīts ar domes 2011.gada 21.aprīļa 166.lēmumu

  2.1Ar padomdevēja tiesībām komisijas sēdēs var piedalīties Arturs Grants – Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora vietnieka p.i. Papildināts ar domes 2013.gada 25.jūlija 413.lēmumu;

 3. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumu Nr.10 „Par zemes komisiju”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics