Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 03.decembrīNr.935

protokols Nr.27, 29. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas
pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 64.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Izslēgt no lēmuma pielikuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija lēmumu Nr.331 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”” 2.punktu “Teritoriālplānošanas projektu vadīšana”.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais lēmums Nr.399