Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 17.decembrīNr.1006

protokols Nr.28, 33. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes izglītības
nodaļas vadītāja iecelšanu amatā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Latvijas Republikas izglītības likuma 15.panta 26.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Izvirzīt amatā par Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas vadītāju Aīdu PAIPARI.

  2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram noslēgt darba līgumu ar Aīdu Paipari par Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas vadītāja amata pienākumu pildīšanu ar 2010.gada 5.februāri, nosakot pārbaudes laiku trīs mēneši.

  3. Noteikt, ka Aīda Paipare ir iecelta amatā un stājas pie amata pienākumu pildīšanas ar brīdi, kad saņemts Izglītības un Zinātnes ministrijas saskaņojums.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics