Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 26.oktobra 455.lēmumu

2009.gada 17.decembrīNr.1007

protokols Nr.28, 34. punkts

Par Jūrmalas pilsētas kūrorta koncepcijas
2009.-2018.gadam apstiprināšanu

Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dea Baltika” ir izstrādājusi „Jūrmalas pilsētas kūrorta koncepcija 2009.-2018.gadam”. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 152.punktu, laika posmā no 2009.gada 13.novembra līdz 2009.gada 4.decembrim notika „Jūrmalas pilsētas kūrorta koncepcija 2009.-2018.gadam” publiskā apspriešana. Pirms publiskās apspriešanas Jūrmalas pilsētas dome ir pieprasījusi atzinumus no atbildīgo nozaru ministrijām. Nozaru ministriju sniegtie atzinumi un publiskās apspriešanas laikā sniegtie priekšlikumi ir atspoguļoti lēmuma 2.pielikumā. Publiskās apspriešanas laikā Jūrmalas pilsētas domē 2009.gada 30.novembrī notika publiskās apspriešanas oficiālā sanāksme. Līdz ar to publiskā apspriešana uzskatāma par notikušu. Ņemot vērā, ka publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs un saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj

  1. Apstiprināt „Jūrmalas pilsētas kūrorta koncepcija 2009.-2018.gadam” saskaņā ar 1.pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļai – TĀSN (G.Ušpele) veikt koordinēšanas darbu visu uzdevumu un projektu īstenošanā, ko paredz „Jūrmalas pilsētas kūrorta koncepcija 2009. – 2018. gadam”.

  3. Reizi trijos gados TĀSN (G.Ušpele) veikt „Jūrmalas pilsētas kūrorta koncepcija 2009. -2018.gadam” novērtēšanu un pārskatīšanu, apkopojot informāciju par ieviestajiem pasākumiem, projektiem un to ieviešanas statusu un sagatavot uzraudzības ziņojumu, kurā atspoguļota informācija par koncepcijas noteikto pasākumu, projektu ieviešanas gaitu.

  4. Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļai (G.Ušpele) sagatavot paziņojumu par koncepcijas pieņemšanu, kas ir jāpublicē vietējā laikrakstā, kā arī jānosūta institūcijām un organizācijām, no kurām saņemti priekšlikumi un atsauksmes, un jāizvieto arī publiskā vietā pašvaldībā.

  5. Jūrmalas pilsētas domes informātikas nodaļai (I.Petrovska) publicēt šo lēmumu Jūrmalas pašvaldības oficiālajā interneta mājas lapā www.jurmala.lv.

  6. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (I.Čaklais) publicēt paziņojumu par lēmuma pieņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības vietējā laikrakstā.

  7. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniecei Larisai Loskutovai kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


JŪRMALAS PILSĒTAS KŪRORTA KONCEPCIJA

Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF