Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 17.decembrīNr.1008

protokols Nr.28, 35. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 26.janvāra lēmumā Nr.22
„Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Sporta skolā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija nolikuma Nr.4 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums” 67.2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmuma Nr.714 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 26.janvāra lēmumu Nr.22 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Sporta skolā” pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (I.Čaklais) nodrošināt lēmuma publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.1008

(Protokols Nr.28, 35.punkts)

Jūrmalas Sporta skolas

maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērv.

Maksa

(latos)

PVN

21%

Maksa ar PVN

1.

Sporta zāles noma (752 kv.m.)*:

1.1.

1.1.1. 1.1.2.

darbdienās:

līdz plkst.14.00

pēc plkst. 15.00

stunda

stunda

5.00

6.00

1.05

1.26

6.05

7.26

1.2.

brīvdienās un svētku dienās

stunda

6.00

1.26

7.26

1.3.

1.3.1. 1.3.2.

3 stundas pēc kārtas un vairāk:

līdz plkst.14.00

pēc plkst.15.00, brīvdienās un svētku dienās

stunda

stunda

4.00

5.00

0.84

1.05

4.84

6.05

2.

Maksa par tenisa nodarbībām:**

2.1.

grupā 2 audzēkņi

1 audz. stundā

7.00

7.00

2.2.

grupā 3 audzēkņi

„

5.00

5.00

2.3.

grupā 4 audzēkņi

„

4.00

4.00

2.4.

grupā 5 audzēkņi

„

3.00

3.00

2.5.

grupā 6 audzēkņi un vairāk

„

2.00

2.00

2.6.

individuāla tenisa nodarbība

1.audz. stundā

21.00

21.00

* No maksas par sporta zāles nomu atbrīvoti:

- Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādes sporta mācību stundu vadīšanai;

- invalīdi.

** nav iekļauts PVN pamatojoties uz LR MK 2006. 21. novembra noteikumu Nr.933 Likuma „ Par pievienotās vērtības nodokli” normu piemērošanas kārtība”

82.1. un 82.3 pantiem.


Grozītais lēmums Nr.22