Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 17.decembrīNr.1009

protokols Nr.28, 36. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 5.marta lēmumā Nr.122 „Par kritērijiem maksas
samazināšanai par bērnu uzturēšanu Jūrmalas pirmsskolas iestādēs”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumiem Nr.214 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, Jūrmalas pilsētas domes izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2009.gada 20.oktobra sēdes protokola Nr.1.1-57/04 lēmumu un Jūrmalas pilsētas domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas 2009.gada 30.septembra sanāksmes protokola Nr.2 lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta lēmumā Nr.122 „Par kritērijiem maksas samazināšanai par bērnu uzturēšanu Jūrmalas pirmsskolas iestādēs” lēmuma 2.punktu izsakot šādā redakcijā:

„2. Ģimenēm, kuras iesniedz labklājības pārvaldes izsniegtu izziņu par trūcīgas personas (ģimenes) statusu vai kuru ienākumi, saskaņā ar rakstisku labklājības pārvaldes apliecinājumu, ir trūcīgas personas (ģimenes) ienākumu līmenī”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais lēmums Nr.122