Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 17.decembrīNr.1010

protokols Nr.28, 38. punkts

Par projektu „Diabēta dienas pasākums”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu” 15.pielikumu un, ņemot vērā, ka 2009.gada 27.novembrī, Jūrmalas pilsētas domes sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr.1.1-62/05) tika atbalstīts Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes izstrādātais projekts „Diabēta dienas pasākums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes izstrādāto projektu „Diabēta dienas pasākums” ar kopējām projekta izmaksām Ls 575,00, saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.1010

(Protokols Nr.28, 38.punkts)

Pasākuma Diabēta Dienas Lielupē - 2009.

Tāme

Preces/pakalpojuma nosaukums

Cena/Ls ar PVN

1

Stripi glukometram

Ls 85.00

2

Stripi holesterīna mērīšanai

Ls 75.00

3

Vienreiz lietojamie trauki

Ls 60.00

4

Diabētiskie produkti degustācijai

Ls 150.00

5

Endokrinologa lekcija

Ls 40.00

6

Cukuru nesaturoši dzērieni

Ls 60.00

7

Kancelejas preces

Ls 5.00

8

Māksliniecisks priekšnesums, un tā tehniskais nodrošinājums

Ls 50.00

9

Informatīvo bukletu pagatavošana/pavairošana

Ls 50.00

Kopā:

Ls 575.00


Diabēta dienas pasākums.

2009. gadā

2009. gads


Projekta apraksts

Projekta mērķis.

Pievērst sabiedrības uzmanību veselībai, pareizam uzturam, veselīgam dzīves veidam, un diabētam kā vienam no šī gadsimta saslimšanām. Pacientiem, kuriem ir konstatēts diabēts, veidot sociālā atbalsta tīklu, kā arī sniegt informācija kā sadzīvot ar šo saslimšanu. Plānotais iesaistīto iedzīvotāju skaits – 200.

Projekta sadarbības partneris.

Jūrmalas pilsētas Diabēta biedrība.

Norises vieta

Lielupes vidusskola

Projekta mērķauditorija.

Tiešā mērķauditorija – Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji.

Projekta īstenošanas gaita (aktivitāšu plāns).

Projekta ieviesējs ir Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde (turpmāk – Pārvalde).

Aktivitāšu plāns:

2009.g.

1. -11.decembris

- iedzīvotāju informēšana par projekta mērķiem, aicinājums apmeklēt pasākumu;

- telpu rezervēšana pasākumam ;

- citi pasākuma sagatavošanas darbi – produktu pasūtīšana, priekšnesumu un lektoru organizēšana, materiālu iepirkšana;

2009.g.

12.decembris

- pasākuma organizēšana (telpu noformējuma, speciālo produktu galda klāšana, pasākuma mākslinieciskā priekšnesuma, lekcijas nodrošināšana );

- pasākuma norise.

Projekta paredzamais rezultāts.

1. Pastiprināti pievērsta sabiedrības uzmanība veselības jautājumiem, veselīgam dzīves veidam, veselīgam uzturam un fiziskām aktivitātēm.

2. Stiprināts sociālais atbalsta tīkls iedzīvotājiem, kuriem ir konstatēts diabēts, saņemta informācija par Diabēta biedrības darbību.un iespējām tajā iesaistīties.

3. Sniegta praktiska, no personīgas pieredzes, informācija kā sadzīvot ar diabētu.

Informācija par projekta pieteicēja spējām ieviest projektu.

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde ir Jūrmalas pilsētas domes padotībā esoša iestāde, kura nodrošina Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem sociālo palīdzību, sniedz un organizē sociālos pakalpojumus, kā arī nodrošina veselības aprūpes pieejamību un veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. Pārvalde tiek finansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Pārvalde piedalās vairākos starptautiskos projektos un īsteno vietēja mēroga projektus, piemēram:

1. piedalās „Healthy Cities” kustībā, kur aktivitātes notiek līdz šim; Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV sadarbības programmā, HEPRO projektā;

2. organizēja starptautisku konferenci „Healthy ageing – active ageing” 2008. gada 17. – 18. aprīlī;

3. piedalījās kā sadarbības partneris „Sociālās integrācijas valsts aģentūras” ieviestajā Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu Invalīdu nodarbinātības veicināšana” EQUAL prioritātes „Darba spēju veicināšana” kopīgajā projektā;

4. ieviesa starptautiskus un vietēja mēroga projektus atkarību profilakses jomā (UNODP un UNODS atbalstīti un līdzfinansēti projekti ļaunuma mazināšanas jomā; Jūrmalas pilsētas domes iedzīvotāju integrācijas komisijas atbalstīts projekts – pētījums par bērnu atkarību izplatītu un HIV profilaksi pilsētā).

Jūrmalas pilsētas diabēta biedrība . Pielikums NR.1.

Projekta ieviešanas darba grupa.

Projekta ieviešanu īstenos darba grupa 4 cilvēku sastāvā:

- Laima Grobiņa, Labklājības pārvaldes vadītāja, darba grupas vadītāja, projekta ieviešanas koordinatore;

- Dace Škerškāne, Labklājības pārvaldes sabiedrības veselības speciālists;

- Iveta Atslēga, Labklājības pārvaldes Finanšu daļas vadītāja, atbildīgā par projekta budžeta plānošanas un izlietojuma atbilstību normatīvajiem aktiem;

- Ilze Dzene, Labklājības pārvaldes ekonomiste plānotāja, atbildīgā par pasākumu organizatoriskajiem darbiem.