Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 17.decembrīNr.1011

protokols Nr.28, 39. punkts

Par pasākumu „Atsaucīgākais ārsts/jaunākais medicīnas
personāls 2009.gadā – rūpēs par bērniem”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu” 15. un 21.pielikumiem un, ņemot vērā, ka 2009.gada 27.novembrī, Jūrmalas pilsētas domes sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdē tika atbalstīts Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes izstrādātais projekts „Atsaucīgākais ārsts/jaunākais medicīnas personāls 2009.gadā – rūpēs par bērniem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes izstrādāto projektu „Atsaucīgākais ārsts/jaunākais medicīnas personāls 2009.gadā – rūpēs par bērniem” ar kopējām projekta izmaksām Ls  3919,00, saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.1011

(Protokols Nr.28, 39.punkts)

Izdevumu tāme pasākumam

Atsaucīgākais ārsts/ jaunākais medicīnas personāls

2009. gadā - rūpēs par bērniem

1

Dāvanu kartes atsaucīgākajiem ārstiem/ jaunākajam
medicīnas personālam (10 gab.)

500.00

2


Ziedi godināmajiem (10pušķi * 7Ls)

70.00

3

Ziemassvētku eglīte ar rotājumiem

60.00

4

Svētku telpas dekors (1.gab * 15Ls)

15.00

5

Mākslinieciskais priekšnesums
 ārstiem ( t.sk.nodokļi 150Ls)

600.00

6

Mākslinieciskais priekšnesums bērniem
(t.sk.nodokļi 87.50Ls)

350.00

7

Saldumu paciņas bērniem (2.45Ls*360pac.)

864.00

8

Ārstu dāvana bērniem (2.50Ls * 200)

500.00

9

Svētku galds (300 pers.* 2.90Ls)

870.00

10

Ielūgumi pasākuma dalībniekiem
medicīnas darbiniekiem (0.30Ls * 100gab.)
bērniem (0.30Ls * 200gab)

90.00

Kopā:

3919.00


Atsaucīgākais ārsts/jaunākais medicīnas personāls

2009.gadā – rūpēs par bērniem

2009. gads


Projekta apraksts

Projekta mērķis.

Pievērst sabiedrības uzmanību Jūrmalas pilsētas ārstniecības personu veiktajam darbam, ceļot ārstniecības personu profesionālo prestižu un, palielinot veselības aprūpes pieejamību pilsētā.

Projekta uzdevumi:

1.          apzināt Jūrmalas pilsētas atsaucīgākās ārstniecības personas (ārstus, jaunāko medicīnas personālu) 2009. gadā;

2.          pievērst sabiedrības interesi Jūrmalā strādājošo ārstniecības personu darbam, tā kvalitātei, atsaucībai tiešo darba pienākumu pildīšanā;

3.          informēt Jūrmalas pašvaldības vadību par atsaucīgākajām ārstniecības personām Jūrmalā, dodot iespēju pašvaldības vadībai pateikties ārstniecības personām par godprātīgo un atsaucīgo darbu.

4.          Uzrunāt aizbildnībā esošos bērnus, informējot viņus par veselīga dzīvesveida nepieciešamību, iepriecināt  viņus ar dāvaniņām

Projekta mērķauditorija.

Tiešā mērķauditorija – Jūrmalas pilsētas ārstniecības iestādēs strādājošas vai privāti praktizējošas ārstniecības personas, aizbildnībā esošie bērni.

Projekta nepieciešamības pamatojums.

Šobrīd grūtajos ekonomiskajos apstākļos Latvijā ir nepieciešama veselības aprūpē strādājošo ārstniecības personu resursu stabilizācija, morāls atbalsts un grūtā mediķa darba novērtējums, jo aizvien ir vērojama tendence ārstiem un citiem medicīnas darbiniekiem meklēt darbu ārzemēs vai citās nodarbinātības sfērās. Taču savu nodarbošanos nepamet tie profesionāļi, kuriem šis grūtais darbs ir sirdslieta un dzīves aicinājums. Šie atsaucīgie un pašaizliedzīgie ārsti un jaunākais medicīnas personāls – medicīnas, fizioterapijas māsas, ārstu palīgi, vecmātes, ergoterapeiti bieži vien savā ikdienas darba noslogotībā paliek nenovērtēti.

Lai celtu ārstniecības personu darba prestižu un atbalstītu vislabākos pilsētas speciālistus medicīnas nozarē, ir nepieciešama konkrēta un mērķtiecīga darbība projekta ieviešanas gaitā, lai apzinātu, godinātu godprātīgākos, apzinīgākos speciālistus un dotu iespēju pateikties viņiem par labo darbu.

Ģimenes, kuras ņēmušas aizbildnībā bērnus, bieži vien ir aizņemtas ar ikdienas rūpēm, tām ļoti noderētu kaut neliels atbalsts, informācija no mediķu puses, īpaši rudens-ziemas periodā, kad saslimstības procents ir viens no lielākajiem.

Projekta īstenošanas gaita (aktivitāšu plāns).

Projekta ieviesējs ir Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde (turpmāk – Pārvalde). Pārvalde ar e-pasta palīdzību izsūtīs aicinājumu pilsētas ārstniecības iestāžu vadītājiem un kolektīvam izraudzīt savā kolektīvā divus darbiniekus – ārstu un jaunākā medicīnas personāla pārstāvi, kuriem šogad gribētu izteikt pateicību par godprātīgu darbu un atsaucību. Pasākumā tiks aicināti piedalīties Jūrmalas pilsētas veselības aprūpes darbinieki (apmēram 100 cilvēku). Svinīgā pasākuma laikā Jūrmalas pilsētas domes vadība varēs sveikt godprātīgākās un atsaucīgākās ārstniecības personas, kuras savukārt varēs sniegt savu atbalstu, padomu aizbildnībā esošiem bērniem un viņu ģimenēm.

Aktivitāšu plāns:

2009.g. novembris

- ārstniecības iestāžu informēšana par projekta mērķiem, aicinājums izvirzīt savu kolektīvu pārstāvjus apbalvošanai;

- telpu rezervēšana svinīgajam pasākumam decembra mēnesī;

- citi svinīgā pasākuma sagatavošanas darbi;

2009. g. decembris

- Svinīgā pasākuma organizēšana (telpu noformējuma, svētku pusdienu, pasākuma mākslinieciskā priekšnesuma, apbalvošanas u.c. aktivitāšu plānošanas darbi);

- ielūgumu sagatavošana un izsūtīšana 100 ārstniecības personām, aizbildnībā esošiem bērniem;

- svinīgā pasākuma ar ārstniecības personu apbalvošanu un dāvanu pasniegšanu aizbildnībā esošajiem bērniem, norise.

 

Projekta paredzamie rezultāti.

Aicinot ārstniecības iestādes iesaistīties projektā, tiktu:

1.          pastiprināti pievērsta sabiedrības uzmanība medicīnas darbinieku profesijai, ceļot profesijas prestižu;

2.          apbalvotas apmēram 10 atsaucīgākās un godprātīgākās ārstniecības personas, publiski novērtējot viņu ieguldījumu pacientu veselības aprūpē.

3.          dota iespēja apmēram 100 medicīnas darbiniekiem piedalīties kopīgā svinīgā pasākumā un tikt motivētiem turpmākam pašaizliedzīgam darbam;

4.          pašvaldības atbildīgām struktūrām un amatpersonām rastos iespēja analizēt pilsētas veselības aprūpes sistēmas efektivitāti un kvalitāti.

Informācija par projekta pieteicēja spējām ieviest projektu.

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde ir Jūrmalas pilsētas domes padotībā esoša iestāde, kura nodrošina Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem sociālo palīdzību, sniedz un organizē sociālos pakalpojumus, kā arī nodrošina veselības aprūpes pieejamību un veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. Pārvalde tiek finansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Pārvalde piedalās vairākos staprtautiskos projektos un īsteno vietēja mēroga projektus, piemēram:

1.          piedalās „Healthy Cities” kustībā, kur aktivitātes notiek līdz šim; Centrālās Baltijas jūras regiona INTERREG  IV sadarbības programmā, HEPRO projektā;

2.          organizēja starptautisku konferenci „Healthy ageing – active ageing” 2008. gada 17. – 18. aprīlī;

3.          piedalījās kā sadarbības partneris „Sociālās integrācijas valsts aģentūras” ieviestajā Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu. Invalīdu nodarbinātības veicināšana” EQUAL prioritātes „Darba spēju veicināšana” kopīgajā projektā;

4.          ieviesa starptautiskus un vietēja mēroga projektus atkarību profilakses jomā (UNODP un UNODS atbalstīti un līdzfinansēti projekti ļaunuma mazināšanas jomā; Jūrmalas pilsētas domes iedzīvotāju integrācijas komisijas atbalstīts projekts – pētījums par bērnu atkarību izplatītu un HIV profilaksi pilsētā).

5.          Noorganizēja sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi pasākumu „Atsaucīgākais ārsts/māsa Jūrmalā 2008. gadā”.

Projekta ieviešanas darba grupa.

Projekta ieviešanu īstenos darba grupa 4 cilvēku sastāvā:

-                Laima Grobiņa, Labklājības pārvaldes vadītāja, darba grupas vadītāja, projekta ieviešanas koordinatore;

-                Ruanete Meža, Labklājības pārvaldes vadītājas vietniece, atbildīgā par aptaujas datu apkopošanu;

-                Iveta Atslēga, Labklājības pārvaldes Finanšu daļas vadītāja, atbildīgā par projekta budžeta plānošanas un izlietojuma atbilstību normatīvajiem aktiem;

-                Ilze Dzene, Labklājības pārvaldes ekonomiste plānotāja, atbildīgā par pasākumu organizatoriskajiem darbiem.