Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 17.decembrīNr.1012

protokols Nr.28, 40. punkts

Par dalību Baltijas jūras reģiona
INTERREG IVA programmā (2007-2013) projektā „Palielināt pieejamību
kultūras un atpūtas pakalpojumiem” (ACCURE)
(„Improving Accesability of Cultural and Recreational services”)

Lai palielinātu pieejamību kultūras un atpūtas pakalpojumiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, piesaistītu Eiropas Savienības finansējumu sociālajai jomai, realizējot praktiskas aktivitātes sabiedrībā, izglītotu un stiprinātu nodarbinātos pašvaldības personālresursus Jūrmalas pilsētā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Piedalīties Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA programmā (2007-2013) projektā „Palielināt pieejamību kultūras un atpūtas pakalpojumiem” (ACCURE) („Improving Accesability of Cultural and Recreational services”).

  2. Projekta apstiprināšanas gadījumā laikā no 2010.gada līdz 2012.gadam nodrošināt Jūrmalas pilsētas domes dalību projektā ar līdzfinansējumu LVL 12644 (18063 eiro) – 15% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Kopējās projekta izmaksas LVL 84295 (120420 eiro).

  3. Projekta nodrošināšanai nodrošināt finanšu plūsmu 2010.gadā – LVL 12443 (17775 eiro); 2011.gadā – LVL 44332 (63331 eiro); 2012.gadā – LVL 27520 (39314 eiro), sedzot to no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010. – 2012.gada budžetiem.

  4. Projekta pieteikumu sagatavot un iesniegt Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes vadītājai L.Grobiņai.

  5. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos R.Ražukam.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics