Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 17.decembrīNr.1013

protokols Nr.28, 41. punkts

Par dāvinājuma (ziedojuma) līguma slēgšanu
ar Latvijas Pašvaldību savienību

Ievērojot 2009.gada 17.novembrī noslēgto dāvinājuma (ziedojuma) līgumu starp AS „Latvenergo” un Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) un tajā noteikto dāvinājuma (ziedojuma) mērķi - veikt sociālā atbalsta kampaņu 2009. – 2010. gada apkures sezonas laikā, nododot LPS tālākai izplatīšanai pašvaldībām iepriekšminētās dāvanu kartes, lai pašvaldības šīs dāvanu kartes nodotu trūcīgajām mājsaimniecībām, kas lieto AS „Latvenergo” piegādāto elektroenerģiju”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Pieņemt Latvijas Pašvaldību savienību dāvinājumu (ziedojumu) - dāvinājuma kartes „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh”, 1264 (viens tūkstotis divi simti sešdesmit četri) gab. ar kartes nominālvērtību Ls 35,15 (trīsdesmit septiņi lati, 15 santīmi), ar kopējo karšu vērtību Ls 46957,60 (četrdesmit seši tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi lati, 60 santīmi).

  2. Noslēgt dāvinājuma (ziedojuma) līgumu ar Latvijas Pašvaldību savienību.

  3. Nodot dāvanu kartes Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldei (L.Grobiņa) izplatīšanai garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmēju mājsaimniecībām un trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecībām.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics