Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2010.gada 11.februāra 176.lēmumu

2009.gada 17.decembrīNr.1049

protokols Nr.28, 84. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 22.maija lēmumā Nr.463 „Par nekustamā īpašuma
Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Pareizticīgās
Baznīcas saimnieciskā pārvalde””

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.714 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu”, kā arī, ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas pārvalde”” 2009.gada 11.novembra iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmuma Nr.463 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde” 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:–

„1. Ar 2008.gada 1.septembri noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde” (vienotais reģistrācijas Nr.40003543082) par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5107 001 kopējā platībā 192,98m2 un ēkas 1300 009 5107 002 kopējā platībā 416,39m2 Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomu līdz 2010.gada 28.februārim pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” darba nodrošināšanai, nosakot nomas maksu Ls  2904 apmērā mēnesī (tai skaitā 21% PVN) no 2009.gada 1.novembra.”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics