Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 17.decembrīNr.1051

protokols Nr.28, 88. punkts

Par PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.novembra lēmumu Nr.981 „Par atteikumu nodot privatizācijai pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” kapitāla daļas” un saskaņā ar 2009.gada 11.decembra Jūrmalas pilsētas domes sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-62/07) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Nepiekrist PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” nodošanai Veselības ministrijas pārraudzībā esošai tiešās pārvaldes iestādei „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics