Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2009.gada 17.decembrī Nr.78

Protokols Nr.28, 2.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas
pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21., 46.pantu un
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1.          Piešķirt 2009.gadā no Domes rezerves fonda Ls 3300, t.sk.:

1.1.  Jūrmalas pilsētas domei VAS „Latvijas pasts” rēķinu apmaksai Ls 2000 (klasifikācijas kods 01.110.2219);

1.2.  Jūrmalas Bibliotēku apvienībai apkures izdevumu segšanai Ls 1300 (klasifikācijas kods 08.210.2321).

2.          No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem 2009.gadā pašvaldības pamatbudžetā piešķirt asignējumus Slokas pamatskolai uzturēšanas izdevumu segšanai saistībā ar pašvaldības budžeta iestāžu audzēkņu treniņu procesu pamatskolas telpās Ls 344, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2222                                                      Ls 250;

09.210.2352              Ls 94.

3.          Palielināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem pašvaldību budžetā saņemtajiem valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem par Ls 180 (klasifikācijas kods 18.6.9.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības iestādei „Sprīdītis” atalgojuma izmaksai nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu darbi” ietvaros Ls 180 (klasifikācijas kods 10.700.1119).

4.          Samazināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem Zaigas Jansones – Ivanovas tenisa skolai par Ls 3666 (klasifikācijas kods 21.3.9.9.), samazinot asignējumus reorganizētās iestādes uzturēšanai par Ls 3666 (klasifikācijas kods 09.510.2261).

5.          Palielināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 6529, t.sk.:

5.1.  Jūrmalas pilsētas muzejam ieņēmumus par projektu īstenošanu par Ls 600 (klasifikācijas kods 21.3.9.5.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot projekta „Ekspozīcijas papildināšana Jūrmalas brīvdabas muzeja zivju kūrē” īstenošanai Ls 600 (klasifikācijas kods 08.220.1150);

5.2.  Lielupes vidusskolai ieņēmumus no telpu nomas par Ls 1500 (klasifikācijas kods 21.3.8.1.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 1500, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2213                    Ls 36;

09.210.2221                    Ls 1528;

09.210.2224                    Ls -75;

09.210.2244                    Ls 10;

09.210.2264                    Ls 1;

5.3.  Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei ieņēmumus no pārējiem ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem par Ls 4429 (klasifikācijas kods 21.3.9.9.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119                                                                              Ls 382;

09.510.1210                                                                              Ls 92;

09.510.2212                                                                              Ls 25;

09.510.2261                                                                              Ls 3650;

09.510.2512                                                                              Ls 280.

6.          Palielināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 8091, t.sk.:

- no uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldību budžetā par valsts budžeta līdzdalības maksājuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai Ls 1491 (klasifikācijas kods 18.8.2.1.);

- no kapitālo izdevumu transfertiem pašvaldību budžetā par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai Ls 6600 (klasifikācijas kods 18.8.2.2.),

ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei projekta „Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā” īstenošanai Ls 8091, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

05.100.2232                              Ls 1435;

05.100.2322                              Ls 56;

05.100.5130        Ls 6600.

7.          Veikt 2009.gadā izmaiņas pašvaldības pamatbudžetā, t.sk.:

7.1.   kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1., 2.pielikumu, attiecīgi precizējot 6., 7., 15., 17., 21.pielikumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3;

7.2.  samazināt pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei programmas „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums” mērķim „Līdzfinansējums veselības aprūpes projektu īstenošanai” par Ls 2293 (klasifikācijas kods 07.620.3261);

7.3.  palielināt pašvaldības pamatbudžeta asignējumus pašvaldības aģentūrai „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” projekta „Laba veselība veido labu pasauli” īstenošanai Ls 2293, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.200.1150                                                                              Ls 1848;

10.200.1210                                                                              Ls 445;

7.4.  samazināt asignējumus Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei no valsts budžeta transfertiem vispārizglītojošo skolu 1.klašu skolēnu brīvpusdienām par Ls 401 (klasifikācijas kods 09.600.2363);

7.5.  novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem valsts budžeta transfertos vispārizglītojošo skolu 1.klašu skolēnu brīvpusdienu apmaksai Ls 401, t.sk.:

7.5.1.         Slokas pamatskolai Ls 226 (klasifikācijas kods 09.600.2363);

7.5.2.         Lielupes vidusskolai Ls 175 (klasifikācijas kods 09.600.2363);

7.6.  samazināt asignējumus no valsts budžeta transfertiem pedagogu atalgojuma samaksai Jūrmalas Vakara vidusskolai par Ls 881, t. sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119                                                      Ls 710;

09.210.1210              Ls 171;

7.7.  novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem valsts budžeta transfertos Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centram atlaišanas pabalstu izmaksai sakarā ar iestādes likvidāciju Ls 881, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1221                                                      Ls 710;

09.510.1210                                                      Ls 171.

8.          Palielināt 2009.gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējām dotācijām par Ls 17  360 (klasifikācijas kods 18.6.1.9.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Labklājības pārvaldei programmas „Atbalsts ģimenēm ar bērniem” mērķa „Pabalsts garantētā minimālā ienākumu GMI līmeņa nodrošināšanai’’ īstenošanai Ls 17360 (klasifikācijas kods 10.400.6260), attiecīgi precizējot 21.pielikumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3.

9.          Palielināt 2009.gadā speciālā budžeta ieņēmumus no Dabas resursu nodokļa par Ls 3509, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei programmas „Vides aizsardzības pasākumi” mērķa „ Ūdens aizvadīšanas izpēte Ķemeru apkārtnē” īstenošanai Ls 3509 (klasifikācijas kods 05.400.2232).

10. Samazināt 2009.gadā speciālā budžeta autoceļa fonda ieņēmumus un izdevumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 40 842 ielu ietvju un zaļo zonu mehanizētai un nemehanizētai tīrīšanai (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 3., 11.pielikumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3.

11. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2009.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr. 1.1-14/513, Nr. 1.1-14/519 veiktās izmaiņas pamatbudžeta tāmē, t.sk.:

Jūrmalas pilsētas domei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.110.2279

Ls -481;

01.110.2219

Ls 481;

04.120.6460

Ls -146400;

04.120.6242

Ls 146400.

12. Palielināt 2009.gadā Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei citus ieņēmumus par maksas pakalpojumiem par Ls 215 (klasifikācijas kods 21.3.9.9.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pārvaldes uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 215 (klasifikācijas kods 09.510.1147).

13. Palielināt speciālā budžeta Attīstības fonda ieņēmumus par Ls 2460 (klasifikācijas kods 23.4.1.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei pasākuma „Gada cilvēks” organizēšanai (klasifikācijas kods 08.620.2231).

Priekšsēdētājs

R.Munkevics1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 17.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.78

(Protokols Nr.28, 2.punkts)

Izmaiņas 2009.gadā kredītrīkotāju pamatbudžeta tāmēs

                                                                                                                                                                 

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Pamatbudžets

- - - - -

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

-

(VFK.EKK)

(VFK.EKK)

- - - - -

Jūrmalas pilsētas izglītības pārvalde

1400

1400

- - - -

09.510.2242

600

Precizēti līdzekļi līdz gada beigām autobusa uzturēšanas izdevumiem – līdzekļu ekonomija

10.400.6450

1400

Pabalsts vecākiem, ja netiek nodrošināta bērnam vieta pirmsskolas izglītības iestādē (kopējā summa novembrī Ls 2400)

-

  -

09.810.2239

800

Precizēti līdzekļi līdz gada beigām izdevumos par dzeramā ūdens „Venden” iegādi – līdzekļu ekonomija

- - -

Jūrmalas pilsētas dome

4802

4802

-

  -

06.600.2279

48

Līdzekļu ekonomija administratīvajai komisijai no zvērināto tiesu izpildītāju pakalpojumiem, jo netiks papildus gatavotas izziņas par sociāli apdrošināto personu sagatavošanu un nosūtīšanu pa pastu pēc zvērināta advokāta, zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījuma

06.600.2519

148

Administratīvajai komisijai papildus valsts nodevām par izpildu dokumentu iesniegšanu zvērinātam tiesu izpildītājiem

  -

01.330.2239

100

Līdzekļu ekonomija no sludinājumu izdevumiem „Latvijas vēstnesī”

- - -

  -

09.210.2241

260

Mērķis: Skolu avārijas remonta darbi (6.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Paskaidrojums: Atlikušais finansējums varētu būt pietiekams, ja radīsies nepieciešamība

06.600.2241

260

Mērķis: Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts (6.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Paskaidrojums: papildus līdzekļi siltummezgla sagatavošanai apkures sezonai Raiņa ielā 62

  -

01.110.1119

2262

Līdzekļu ekonomija no darbinieku atalgojuma

08.300.2312

469

Programma: VII sabiedrības integrācijas programmas realizācija

 (17.pielikums 2009.gada 12.februāra Saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Jūrmalas Diabētu biedrības Diabētu dienas

Paskaidrojums: stripu iegādei glukometriem un stipru iegādei holesterīna noteikšanai

  -

08.300.2390

78

Programma: VII sabiedrības integrācijas programmas realizācija

 (17.pielikums 2009.gada 12.februāra Saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Jūrmalas Diabētu biedrības Diabētu dienas Paskaidrojums: vienreizlietojamo trauku iegādei

- - -

  -

08.300.2390

88

Programma: IX Publisko attiecību kampaņas

(17.pielikums 2009.gada 12.februāra Saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Jūrmalas Diabētu biedrības Diabētu dienas Paskaidrojums: speciālu diabētisku produktu iegāde degustācijai

- - -

  -

08.300.2279

542

Programma: VII sabiedrības integrācijas programmas realizācija

 (17.pielikums 2009.gada 12.februāra Saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Jūrmalas Diabētu biedrības Diabētu dienas

Paskaidrojums: medicīniskās konsultācijas

- - -

  -

08.300.2262

44

Programma: VII sabiedrības integrācijas programmas realizācija

 (17.pielikums 2009.gada 12.februāra Saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Jūrmalas Diabētu biedrības Diabētu dienas Paskaidrojums: vieglās automašīnas noma

- - -

  -

08.300.2311

47

Programma: VII sabiedrības integrācijas programmas realizācija

 (17.pielikums 2009.gada 12.februāra Saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Jūrmalas Diabētu biedrības Diabētu dienas Paskaidrojums: kancelejas preču iegādei

- - -

  -

08.300.2279

188

Programma: VII sabiedrības integrācijas programmas realizācija

 (17.pielikums 2009.gada 12.februāra Saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Jūrmalas Diabētu biedrības Diabētu dienas

Paskaidrojums: informatīvo materiālu izgatavošana

- - -

  -

08.300.2390

624

Programma: VII sabiedrības integrācijas programmas realizācija

 (17.pielikums 2009.gada 12.februāra Saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Jūrmalas vientuļo politiski represēto atbalsta pasākums

Paskaidrojums: vientuļo politiski represēto dāvanu iegādei

- - -

  -

08.300.2231

182

Programma: VII sabiedrības integrācijas programmas realizācija

 (17.pielikums 2009.gada 12.februāra Saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Jūrmalas vientuļo politiski represēto atbalsta pasākums

Paskaidrojums: pasākuma organizatoriskie izdevumi

- - -

  -

01.320.2275

62

Mērķis: Līdzekļi ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu ieviešanai (7.pielikums 2009.gada 12.februāra Saistošajos noteikumos Nr.3)

Paskaidrojums: līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no ES struktūrfondiem

04.120.2312

42

Programma: projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”

(7.pielikums 2009.gada 12.februāra Saistošajos noteikumos Nr.3)

Paskaidrojums: projekta ietvaros iegādātā darba praktizēšanai nepieciešamā ātri nolietojamā inventāra apmaksai

  -

01.320.2279

20

Mērķis: Statistikas iepirkšana

(7.pielikums 2009.gada 12.februāra Saistošajos noteikumos Nr.3)

Paskaidrojums: statistikas pakalpojuma iepirkšanai par 3.ceturksni

- - -

08.620.2279

160

Programma: Citi (18.pielikums 2009.gada 12.februāra Saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Autoratlīdzība

Paskaidrojums: Līdzekļu ekonomija līdz gada beigām no autoratlīdzībām

08.620.2390

160

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā (18.pielikums 2009.gada 12.februāra Saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Jūrmalai 50

Paskaidrojums: papildus līdzekļi lidojošu laternu un luminiscējošo stienīšu iegādei

-

  -

08.120.2390

820

Programma: I Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi

(16. pielikums 2009.gada 12.februāra Saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Gada balva sportā 2009

Paskaidrojums: Līdzekļu ekonomija. Rēķini par balvām iesniegti mazāk nekā plānots

08.620.2231

1450

Programma: Citi

(18. pielikums 2009.gada 12.februāra Saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: pasākums „Gada cilvēks”

Paskaidrojums: Naudas līdzekļi nepieciešami pasākuma „Gada cilvēks” organizēšanas izdevumiem (Ls1100); Video filmas izgatavošanai par „Gada cilvēku” (Ls 350)

  -

08.120.2363

890

Programma: I Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi

(16. pielikums 2009.gada 12.februāra Saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Gada balva sportā 2009

Paskaidrojums: Līdzekļu ekonomija. Rēķini par ēdināšanu iesniegti mazāk nekā plānots

08.620.2390

100

Programma: Citi

(18. pielikums 2009.gada 12.februāra Saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: pasākums „Gada cilvēks”

Paskaidrojums: Naudas līdzekļi nepieciešami dāvanu karšu iegādei

  -

08.120.2264

100

Programma: I Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi

(16. pielikums 2009.gada 12.februāra Saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Gada balva sportā 2009

Paskaidrojums: Līdzekļu ekonomija. Rēķini par apskaņošanas aparatūru iesniegti mazāk nekā plānots

08.620.2390

360

Programma: Citi

(18. pielikums 2009.gada 12.februāra Saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: pasākums „Gada cilvēks”

Paskaidrojums: Naudas līdzekļi nepieciešami Ziemassvētku noformējuma konkursa dalībnieku apbalvošanai

  -

08.120.2239

100

Programma: I Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi

(16. pielikums 2009.gada 12.februāra Saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Gada balva sportā 2009

Paskaidrojums: Līdzekļu ekonomija. Rēķini par tipogrāfijas pakalpojumiem iesniegti mazāk nekā plānots

- - -

Labklājības pārvalde

12959

12959

- - - -

  -

07.620.3262

2419

Programma: „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums’’ (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-15.pielikums).

Mērķis: ‘’Līdzfinansējums veselības aprūpes projektu īstenošanai’’

Paskaidrojums: Līdzekļu ekonomija veselības aprūpes projektu īstenošanā

07.620.2231

704

Programma: „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums’’ (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-15.pielikums).

Mērķis: ‘’Pasākums ‘’Atsaucīgākais ārsts/jaunākais medicīnas personāls 2009.gadā – rūpēs par bērniem.’’

Paskaidrojums: Svētku galds pasākumā 100 personām

  -

07.620.2239

30

Programma: „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums’’ (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-15.pielikums).

Mērķis: ‘’Pasākums ‘’Atsaucīgākais ārsts/jaunākais medicīnas personāls 2009.gadā – rūpēs par bērniem.’’

Paskaidrojums: Ielūgumu izgatavošana pasākuma dalībniekiem (100 gab.)

- - -

  -

07.620.2279

600

Programma: „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums’’ (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-15.pielikums).

Mērķis: ‘’Pasākums ‘’Atsaucīgākais ārsts/jaunākais medicīnas personāls 2009.gadā – rūpēs par bērniem.’’

Paskaidrojums: Mākslinieciskais priekšnesums, saskaņā ar projektu

- - -

  -

07.620.2390

1085

Programma: „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums’’ (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-15.pielikums).

Mērķis: ‘’Pasākums ‘’Atsaucīgākais ārsts/jaunākais medicīnas personāls 2009.gadā – rūpēs par bērniem.’’

Paskaidrojums: Dāvanu kartes atsaucīgākajam ārstam/jaunākajam medicīniskajam personālam (10 gab.) Ls 500; Ziedi godināmajiem (10 gab.)Ls 70; Svētku telpas dekors Ls 15; Ārstu dāvana bērniem (200 gab.) Ls 500

- - -

  -

10.400.3262

1500

Programma: ‘’Atbalsts ģimenēm ar bērniem’’(2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-21.pielikums).

Mērķis : „Ikgadējais Ziemassvētku pasākumam bērniem no audžuģimenēm, aizbildnībā esošiem bērniem un Bērnu dienas centra redzeslokā esošiem bērniem’’

Paskaidrojums: Ielūgums uz pasākumu, Jūrmalas teātra izrādes apmeklējums un dāvana - saldumu paciņa, (kopējais bērnu skaits ~ 360)

10.400.2231

166

Programma: : ‘’Atbalsts ģimenēm ar bērniem’’(2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-21.pielikums).

Mērķis: ‘’Pasākums ‘’Atsaucīgākais ārsts/jaunākais medicīnas personāls 2009.gadā – rūpēs par bērniem.’’

Paskaidrojums: Svētku galds pasākumā 200 personām

  -

10.400.2239

60

Programma: : ‘’Atbalsts ģimenēm ar bērniem’’(2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-21.pielikums).

Mērķis: ‘’Pasākums ‘’Atsaucīgākais ārsts/jaunākais medicīnas personāls 2009.gadā – rūpēs par bērniem.’’

Paskaidrojums: Ielūgumu izgatavošana pasākuma dalībniekiem

- - -

  -

10.400.2279

350

Programma: : ‘’Atbalsts ģimenēm ar bērniem’’(2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-21.pielikums).

Mērķis: ‘’Pasākums ‘’Atsaucīgākais ārsts/jaunākais medicīnas personāls 2009.gadā – rūpēs par bērniem.’’

Paskaidrojums: Mākslinieciskais priekšnesums, saskaņā ar projektu

- - -

  -

10.400.2390

924

Programma: : ‘’Atbalsts ģimenēm ar bērniem’’(2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-21.pielikums).

Mērķis: ‘’Pasākums ‘’Atsaucīgākais ārsts/jaunākais medicīnas personāls 2009.gadā – rūpēs par bērniem.’’

Paskaidrojums: Ziemassvētku eglīte ar rotājumiem Ls 60; Saldumu paciņas bērniem (360 gb.) Ls 864

- - -

  -

07.620.3262

575

Programma: „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums’’ (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-15.pielikums).

Mērķis: ‘’Līdzfinansējums veselības aprūpes projektu īstenošanai’’

Paskaidrojums: Līdzekļu ekonomija veselības aprūpes projektu īstenošanā

07.620.2232

40

Programma: „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums’’ (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-15.pielikums).

Mērķis: Pasākums. Diabēta dienas Lielupē – 2009 Paskaidrojums: Endokrinologa lekcija

  -

07.620.2239

50

Programma: „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums’’ (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-15.pielikums).

Mērķis: Pasākums. Diabēta dienas Lielupē – 2009

Paskaidrojums : Informatīvo bukletu pagatavošana/pavairošana

- - -

  -

07.620.2279

50

Programma: „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums’’ (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-15.pielikums).

Mērķis: Pasākums. Diabēta dienas Lielupē – 2009

Paskaidrojums :Mākslinieciskais priekšnesums, saskaņā ar projektu

- - -

  -

07.620.2311

5

Programma: „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums’’ (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-15.pielikums).

Mērķis: Pasākums. Diabēta dienas Lielupē – 2009

Paskaidrojums :Kancelejas preces dalībnieku reģistrācijai un lekciju konspektiem dalībniekiem

- - -

  -

07.620.2389

370

Programma: „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums’’ (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-15.pielikums).

Mērķis: Pasākums. Diabēta dienas Lielupē – 2009

Paskaidrojums : Stripi glukometram Ls 85; Stripi holesterīna mērīšanai Ls 75; Diabētiskie produkti Ls 150; Cukuru nesaturošie dzērieni Ls 60

- - -

  -

07.620.2390

60

Programma: „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums’’ (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-15.pielikums).

Mērķis: Pasākums. Diabēta dienas Lielupē – 2009

Paskaidrojums :Vienreizējās lietošanas trauki pasākuma dalībniekiem

- - -

  -

10.200.6252

2405

Programma: „Atbalsts gados veciem cilvēkiem” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3- 21.pielikums)

Mērķis: „Veselības aprūpes pabalsts”.

Paskaidrojums:  Sociālās situācijas gaita nosaka  - Pabalstu veselības aprūpei saņem mazāk personu kā plānots

10.400.6260

2405

Programma: „Atbalsts ģimenēm ar bērniem” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 21.pielikums)

Mērķis: „ Pabalsts garantētā minimālā ienākumu GMI līmeņa nodrošināšanai’’.

Paskaidrojums: Sakarā ar MK noteikumu Nr.1070 stāšanos spēkā ar 2009.gada 1.oktobri, kā arī , pamatojoties uz LR Labklājības ministrijas 2009.gada 10.novembra vēstuli nr.16.3-02/3484‘’Par sociālā dienesta klientu līdzdarbības pasākumiem’’ nepieciešams papildus finansējums pabalsta izmaksām par novembri (Ls 40 personai un Ls 45 bērnam)

  -

10.200.6252

420

Programma: „Atbalsts gados veciem cilvēkiem” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 21.pielikums)

Mērķis: „Veselības aprūpes pabalsts”.

Paskaidrojums: Sociālās situācijas gaita nosaka  - Pabalstu veselības aprūpei saņem mazāk personu kā plānots

10.700.6260

420

Programma: „Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 21.pielikums)

Mērķis: „Pabalsts garantētā minimālā ienākumu GMI līmeņa nodrošināšanai’’.

Paskaidrojums: Sakarā ar MK noteikumu Nr.1070 stāšanos spēkā ar 2009.gada 1.oktobri, kā arī , pamatojoties uz LR Labklājības ministrijas 2009.gada 10.novembra vēstuli nr.16.3-02/3484 ‘’Par sociālā dienesta klientu līdzdarbības pasākumiem’’ nepieciešams papildus finansējums pabalsta izmaksām par novembri (Ls 40 personai un Ls 45 bērnam)

  -

10.600.6270

5640

Programma: „Mājokļa atbalsts” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 21.pielikums)

Mērķis: „Dzīvokļa pabalsts apkures sezonā”

Paskaidrojums: Ar dzīvokļa pabalstam piesaistītajām pakalpojumu sniedzēju organizācijām, t.i. SIA „Jūrmalas siltums’’ un  SIA „Jūrmalas namsaimnieks’’, tiks slēgtas vienošanās par 2009.gadā piešķirto dzīvokļa pabalstu iedzīvotājiem apmaksu 2010.gadā, jo sakarā ar MK noteikumu Nr.1070 stāšanos spēkā ar 2009.gada 1.oktobri, kā arī , pamatojoties uz LR Labklājības ministrijas 2009.gada 10.novembra vēstuli nr.16.3-02/3484 ‘’Par sociālā dienesta klientu līdzdarbības pasākumiem’’ nepieciešams papildus finansējums pabalsta izmaksām (Ls 40 personai un Ls 45 bērnam)

10.700.6260

5640

Programma: „Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 21.pielikums)

Mērķis: „Pabalsts garantētā minimālā ienākumu GMI līmeņa nodrošināšanai’’.

Paskaidrojums: Sakarā ar MK noteikumu Nr.1070 stāšanos spēkā ar 2009.gada 1.oktobri, kā arī , pamatojoties uz LR Labklājības ministrijas 2009.gada 10.novembra vēstuli nr.16.3-02/3484 ‘’Par sociālā dienesta klientu līdzdarbības pasākumiem’’ nepieciešams papildus finansējums pabalsta izmaksām 2009.gada decembrim (Ls 40 personai un Ls 45 bērnam)

Sākumskola „Taurenītis”

13500

13500

- - - -

09.210.2221

13500

Līdzekļu ekonomija apkures izdevumiem, jo reālais siltuma tarifa palielinājums mazāks nekā plānots, kā arī rudens silto laika apstākļu dēļ tiek ekonomēta siltuma padeve skolai

09.210.1119

10880

Darba samaksai papildus nepieciešams:

1)          skolas darbiniekiem, apmaksājot neizmantotos un kārtējos atvaļinājumus, aprēķinātās summas pārsniedza plānotās, jo atalgojums iepriekšējā periodā bija būtiski lielāks;

2)          ar š.g. 30.jūniju neplānoti darba attiecības pārtrauca 10 pensijas vecuma darbinieki, kuriem tika izmaksātas kompensācijas par neizmantotajiem atvaļinājumiem, kas ievērojami pārsniedza plānotos budžeta līdzekļus;

3)          līdzekļi paredzēti avansa izmaksai par decembri

-

 

09.210.1210

2620

VSAOI 24,09%

- - -

SIA „Jūrmalas gaisma”

3055

3055

- - - -

  -

06.400.2221

850

Sakarā ar silto laiku, līdzekļu ekonomija no apkures izdevumiem

06.400.2219

103

VAS Elektronisko sakaru direkcijai – maksa par EMS nodrošināšanu radio kanālam individuālai izmantošanai Jūrmalā ielu apgaismojuma ieslēgšanas – izslēgšanas signāla vadībai.

Gada maksa 103,12Ls *4 cet.=412,36 Ls

  -

06.400.2222

15

Sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu, līdzekļu ekonomija ūdens un kanalizācijas izdevumiem

06.400.2224

30

Papildus izdevumi par atkritumu izvešanu sakarā ar pakalpojuma tarifa maiņu no 01.10.2009. (slēgta atkritumu izgāztuve „Priedaine”, turpmāk atkritumi tiek transportēti uz poligonu „Janvāri” Talsu rajonā)

  -

06.400.2223

988

Sakarā ar veiktajiem atslēgumiem ielu apgaismošanas tīklā (atslēgti vairāk kā 1000 gaismekļi ar kopējo jaudu 220 KW) un degošo gaismekļu jaudas samazināšanu, ievērojami krities elektroenerģijas patēriņš. Noslēgts jauns līgums ar AS „Latvenergo” par elektroenerģijas piegādi ar samazinātu tarifu, salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Līgums stājas spēkā ar 01.11.2009. Minēto pasākumu rezultātā iespējams samazināt elektroenerģijas izmaksas

06.400.2242

630

Papildus par WV Passat remontu un kārtējo apkopi:

Jāmaina 2 priekšējie lukturi, eļļas un gaisa filtri, sajūga kārba un disks u.c. darbi. Opel Astra (luksoforu objektu apkalpošana un radio iekārtu vadība) – jāmaina ģenerators, zobsiksna u.c. darbi.

  -

06.400.2235

142

Līdzekļu ekonomija no izdevumiem par semināru apmeklēšanu

06.400.2249

50

Ziemas un vasaras darba apģērbu ķīmiskā tīrīšana un labošana

  -

06.400.2245

365

Līdzekļu ekonomija no izdevumiem par OCTAs iegādi

06.400.2252

67

Sistēmas „Tilde Jumis” abonementa pagarinājums uz gadu (grāmatvedībai)

  -

06.400.2264

32

Līdzekļu ekonomija no izdevumiem par gāzes balonu nomu

06.400.2261

1388

2009.gadā nav panākta vienošanās ar AS Fēnikss par telpu nomas maksas samazinājumu. Samazinājums tiks veikts ar 2010.gada 1.janvāri. Nomas maksa 2009.gadā ir 1387,63*12=16651,56 Ls, t.sk. attiecināts uz budžeta izdevumiem Ls 12877

  -

06.400.2329

94

Līdzekļu ekonomija no izdevumiem par propāna un skābekļa iegādi metināšanas darbiem

06.400.2322

500

Patērētā degviela transportam, lai veiktu pārslēgumus un atslēgumus ielu apgaismošanas tīklā

  -

06.400.2513

4

Precizēts nekustamā īpašuma nodoklis

06.400.2354

287

Nepieciešams nomainīt riepas 2 personāla pacēlājiem (Mercedes Benz un Iveco Daily)

  -

06.400.2519

565

Līdzekļu ekonomija par valsts nodevu maksājumiem un maksājumiem par tiesas procesa vešanu sakarā ar valdes locekļu nepamatotu atbrīvošanu

- - -

Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centrs

 

643

 

643

- - - -

  -

09.510.1147

185

Līdzekļu ekonomija no darbinieku atalgojuma

09.510.1221

518

Atlaišanas pabalstu izmaksām sakarā ar iestādes likvidāciju

  -

09.510.1149

254

Līdzekļu pārdale no pedagogu piemaksām

09.510.1210

125

VSAOI

  -

09.510.2275

204

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

- - -

Slokas pamatskola

3468

3468

- - - -

Konta Nr. LV86PARX0002484572062

09.210.6460

3468

Ņemot vērā LR Finanšu ministrijas norādījumus par pašvaldības izdevumu stipendiju izmaksu bezdarbniekiem attiecināšanu uz EKK 6242 „Bezdarbnieka stipendija”

09.210.6242

3468

Bezdarbnieka stipendija

 2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 17.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.78

(Protokols Nr.28, 2.punkts)

Izmaiņas 2009.gadā kredītrīkotāju maksas pakalpojumu tāmēs

                                                                                                                                                          (Budžeta veids)

 

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Maksas pakalpojumi

(Budžeta veids)

- - - - -

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

-

(VFK.EKK)

(VFK.EKK)

- - - - -

Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centrs

 

16793

 

16793

- - - -

  -

09.510.1119

3017

Līdzekļu ekonomija no darbinieku atalgojuma

09.510.1221

3017

Atlaišanas pabalsti sakarā ar iestādes likvidāciju

  -

09.510.6460

13776

Ņemot vērā LR Finanšu ministrijas norādījumus par pašvaldības izdevumu stipendiju izmaksu bezdarbniekiem attiecināšanu uz EKK 6242 „Bezdarbnieka stipendija”

09.510.6242

13776

Bezdarbnieka stipendija

Majoru kultūras nams

248

248

- - - -

  -

08.620.2279

248

Līdzekļu ekonomija pasākumu nomai un autortiesību apmaksai

08.620.2269

248

Papildus līdzekļi pārējai nomai – kinofilmu iznomāšana, jo līdz š.g. beigām līdzekļi nepietiks šai pozīcijai

Jūrmalas teātris

100

100

- - - -

  -

08.240.2390

100

Līdzekļu pārdale no izrāžu un pasākumu pārējo materiālu iegādēm

08.240.2330

100

Papildus līdzekļi teātra kafejnīcas preču un materiālu iegādēm


Lejupielāde: DOC un PDF