Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2009.gada 17.decembrī Nr.83

Protokols Nr.28, 73.punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.97
„Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma
7.panta sestās daļas 1.punktu un likuma
"Par pašvaldībām"; 41.panta 1.punktu

  1. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.decembra saistošos noteikumus Nr.97 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" („Latvijas Vēstnesis”, 30.12.2008., 202 (3986)).

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus pilsētas vietējā laikrakstā un laikrakstā " Latvijas Vēstnesis" .

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā " Latvijas Vēstnesis" .

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF