Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.februārīNr.176

protokols Nr.4, 62. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 22.maija lēmumā Nr.463
„Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomas līguma noslēgšanu
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde””

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.714 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu”, kā arī ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas pārvalde” 2010.gada 26.janvāra iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.1049 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.463 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde””.

  2. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.463 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde” 1.punktā, izsakot to sekojošā redakcijā:

    „1. Ar 2008.gada 1.septembri noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde” (vienotais reģistrācijas Nr.40003543082) par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5107 001 kopējā platībā 192,98 m2 un ēkas 1300 009 5107 002 kopējā platībā 416,39 m2 Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomu līdz 2010.gada 31.martam Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” darba nodrošināšanai, no 2010.gada 1.janvāra nomas maksu nosakot Ls 2904 apmērā mēnesī (tai skaitā 21 % PVN).”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Atvērt spēkā esošo redakciju