Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 22.janvāra 16.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 13.marta 105.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 25.jūlija 412.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 29.septembra 424.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2010.gada 25.februārīNr.187

protokols Nr.6, 8. punkts

Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”, lai nodrošinātu transporta komunikāciju ekspluatācijas pārraudzību un inženiertīklu aizsardzību, kā arī veiktu šo komunikāciju uzmērīšanu un to turpmāku aktualizēšanu pilsētas vienotajā topogrāfiskajā plānā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju sekojošā sastāvā:

  1.1. Komisijas priekšsēdētājs – inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs Ģ.Brambergs. Grozīts ar domes 2011.gada 29.septembra 424.lēmumu

  1.2. Komisijas locekļi:

  1.2.1. Svītrots ar domes 2013.gada 25.jūlija 412.lēmumu

  1.2.2. Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas vecākais būvinženieris Mārtiņš Plataiskalns; Grozīts ar domes 2015.gada 22.janvāra 16.lēmumu

  1.2.3. Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vides aizsardzības vecākā speciāliste I.Černovska; Grozīts ar domes 2014.gada 13.marta 105.lēmumu

  1.2.4. Pašvaldības policijas vecākais inspektors A.Šēnbergs;

  1.2.5. Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas kartogrāfijas inženieris K.Gulbis. Grozīts ar domes 2011.gada 29.septembra 424.lēmumu

  1.2.6. Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors J.Upmalis. Papildināts ar domes 2013.gada 25.jūlija 412.lēmumu

 2. Komisijas darbā pieaicināt pārstāvjus no:

  § VAS „Latvijas valsts ceļi”;

  § SIA „Citrus solutions”;

  § AS „Sadales tīkls”;

  § AS „Latvijas gāze”;

  § SIA „Jūrmalas gaisma”;

  § SIA „Jūrmalas siltums”;

  § SIA „Jūrmalas ūdens”;

  § Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Jūrmalas nodaļa;

  § SIA „Elektrons S”;

  § Iedzīvotājiem.

Priekšsēdētāja 1.vietniece

L.Loskutova