Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.martāNr.203

protokols Nr.7, 2. punkts

Par dalību programmā „Baltijas jūras reģiona programma 2007 - 2013”
ar projektu „WellServ – Labsajūta Baltijas jūras metropolēs
ar inovatīviem pakalpojumiem zaļās teritorijās”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Piedalīties „Baltijas jūras reģiona programma 2007 - 2013” ar projektu „WellServ – Labsajūta Baltijas jūras metropolēs ar inovatīviem pakalpojumiem zaļās teritorijās.”

  2. Laikā no 2011. – 2013.gadam, saskaņā ar finanšu plūsmu pielikumā, nodrošināt priekšfinansējumu 100% apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas attiecas uz Jūrmalas pilsētas domi un sastāda 149  100,00 EUR, no kurām Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 22  365,00 EUR (15 %).

  3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju R.Munkevicu parakstīt visus projekta pieteikuma dokumentus, kas saistīti ar Jūrmalas pilsētas domes dalību projektā.

  4. Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vadītājai G.Ušpelei savlaicīgi sagatavot un iesniegt visu dokumentāciju un informāciju projekta vadošajam partnerim – Laurea Lietišķo Zinātņu Universitāte (Somija) līdz projektu pieteikumu noteiktajam iesniegšanas termiņam 2010.gada 20.martam.

  5. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniecei L.Loskutovai.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 11.marta lēmumu Nr.203

(protokols Nr.7, 2.punkts)

Jūrmalas finansējuma plūsma

 

1.1.11-30.6.11

1.7.11-31.12.11

1.1.12-30.6.12

1.7.12-31.12.12

1.1.13-30.6.13

1.7.13-31.12.13

  Total

Budget Line 1 Personāls

2 000.00 €

2 000.00 €

2 000.00 €

2 000.00 €

2 000.00 €

2 000.00 €

12 000.00 €

Budget Line 2 Ārējie pakalpojumi

1 500.00 €

10 000.00 €

10 000.00 €

13 000.00 €

10 000.00 €

10 000.00 €

54 500.00 €

Budget Line 3 Komandējumi

1 900.00 €

800.00 €

800.00 €

2 400.00 €

800.00 €

2 800.00 €

9 500.00 €

Budget Line 4 Aprīkojums & Investīcijas

1 500.00 €

0.00 €

0.00 €

6 000.00 €

6 000.00 €

6 000.00 €

19 500.00 €

Budget Line 5 Citi maksājumi

600.00 €

50 600.00 €

600.00 €

600.00 €

600.00 €

600.00 €

53 600.00 €

7 500.00 €

Interreg 85% - 6  375 €

Jūrmala 15% -  1  125 €

63 400.00 €

Interreg 85% - 53  890 €

Jūrmala 15% -  9  510 €

13 400.00 €

Interreg 85% - 11 390 €

Jūrmala 15% -  2 010 €

 

24 000.00 €

Interreg 85% - 20 400 €

Jūrmala 15% -  3 600 €

19 400.00 €

Interreg 85% -

16 490 €

Jūrmala 15% -  2 910 €

21 400.00 €

Interreg 85% - 18 190 €

Jūrmala 15% -  3 210 €

149 100.00 €

Interreg 85% - 126 735 €

Jūrmala 15% -  22 365 €

Cash flow

Milestones

City of Jurmala  (LV)

Total  EUR

I-VI 2011

VI -XII 2011

I - VI 2012

VII - XII 2012

I - VI 2013

VII - XII 2013

2014

Accrual

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERREG

126 735

  0

0

6 375

53 890

11 390

20 400

34 680

Co FIN

22 365

1  125

9  510

2 010

3 600

2 910

3 210

TOTAL

149 100.00

Payment

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL COSTS

149 100.00

7 500.00

63 400.00

13 400

24 000

19 400

21 400

NetCash Flow

- 6  375

-53  890

- 5015

- 11 390

+ 33  490

- 20 400

+33 405

-16 490

+35 615

-18 190