Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 12.jūnija 282.lēmumu

2010.gada 11.martāNr.204

protokols Nr.7, 3. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
saistību apmēra palielināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas likuma „Par valsts budžetu 2010.gadam” 14.panta 4.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumu Nr.811 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” II kārtas realizācija”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ņemt kredītu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, garantējot kredīta atmaksu ar budžeta līdzekļiem, Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas īstenošanai – pamatkapitāla palielināšanai Ls 2643204 apmērā:

  1. 2010.gadā Ls 840185 uz 12 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2012.gada 30.septembrim.

  2. 2011.gadā Ls 1803019 uz 12 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2013.gada 30.septembrim.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF