Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.martāNr.207

protokols Nr.7, 7. punkts

Par sadraudzības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi
un Tomskas pilsētas Administrāciju Krievijas Federācijā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un ņemot vērā Tomskas pilsētas Administrācijas ieinteresētību noslēgt sadraudzības līgumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atbalstīt sadraudzības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Tomskas pilsētas administrāciju, ar mērķi turpmāk attīstīt savstarpēji izdevīgu sadarbību un veicināt draudzīgu partnerību starp abām pilsētām.

  2. Pilnvarot Jūrmalas domes priekšsēdētāju R.Munkevicu parakstīt līgumu par sadraudzību starp Tomskas pilsētas domi (Krievijas Federācija) un Jūrmalas pilsētas domi (Latvijas Republika).

  3. Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļai īstenot šī lēmuma 1.punkta izpildi.

  4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniecei L.Loskutovai.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics