Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.martāNr.208

protokols Nr.7, 8. punkts

Par sadraudzības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi
un Vladimiras pilsētas administrāciju Krievijas Federācijā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un, ņemot vērā Vladimiras pilsētas administrācijas ieinteresētību noslēgt sadraudzības līgumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atbalstīt sadraudzības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Vladimiras pilsētas administrāciju ar mērķi turpmāk attīstīt savstarpēji izdevīgu sadarbību un veicināt draudzīgu partnerību starp abām pilsētām.

  2. Pilnvarot Jūrmalas domes priekšsēdētāju R.Munkevicu parakstīt līgumu par sadraudzību starp Vladimiras pilsētas administrāciju (Krievijas Federācija) un Jūrmalas pilsētas domi (Latvijas Republika).

  3. Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļai īstenot šī lēmuma 1.punkta izpildi.

  4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniecei L.Loskutovai.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics