Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.martāNr.209

protokols Nr.7, 9. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 10.oktobra lēmuma Nr.838
„Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Lai pārtrauktu dalību Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) atbalsta programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.2.1.2. apakšaktivitātē „Nacionālās nozīmes velotūrisma produktu attīstība” ar projektu „Veloceliņa Dubulti – Vaivari attīstība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 10.oktobra lēmumu Nr.838 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā” un tādējādi pārtraukt dalību Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) atbalsta programmā ar projektu „Veloceliņa Dubulti – Vaivari attīstība”.

  2. Jūrmalas pilsētas domes centralizētajai grāmatvedībai pārskaitīt iepriekš saņemto avansa maksājumu pilnā apmērā Eiropas Reģionālajam Attīstības fondam (norādītajā Valsts kases kontā), kas tika piešķirts projekta īstenošanas uzsākšanai 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā – kopsummā 31  919,41  Ls apmērā.

  3. Par kontaktpersonu šī lēmuma izpildei noteikt Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vadītāju G.Ušpeli.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF