Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.martāNr.210

protokols Nr.7, 10. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmuma Nr.177
„Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Lai pārtrauktu dalību Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.2.1.1 apakšaktivitātē „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai” ar projektu „Ķemeru parka ar parka arhitektūru rekonstrukcija un renovācija”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmumu Nr.177 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā” un tādējādi pārtraukt dalību Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) darbības programmā ar projektu „Ķemeru parka ar parka arhitektūru rekonstrukcija un renovācija”.

  2. Jūrmalas pilsētas domes centralizētajai grāmatvedībai pārskaitīt iepriekš saņemto avansa maksājumu pilnā apmērā Eiropas Reģionālajam Attīstības fondam (norādītajā Valsts kases kontā), kas tika piešķirts projekta īstenošanas uzsākšanai 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā – kopsummā 139 998,30 Ls apmērā.

  3. Par kontaktpersonu šī lēmuma izpildei noteikt Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vadītāju G.Ušpeli.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics