Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.martāNr.211

protokols Nr.7, 11. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911
„Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un
darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2010.gada 5.marta atzinumu (protokols Nr.1.1-57/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmuma Nr.911
Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” 27.pielikumā, izsakot to jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 11.marta lēmumu Nr.211

(protokols Nr.7, 11.punkts)

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Peldēšanas un futbola skola

39.62

10270.00

Direktors

1.00

624

624.00

Direktora vietnieks mācību darbā

1.00

435

435.00

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

1.00

390

390.00

Ārsts

0.80

300

240.00

Medicīnas māsa

2.00

280

560.00

Instruktors trenažieru zālē

1.00

200

200.00

Inženieris elektriķis

0.90

180

162.00

Ūdens attīrīšanas un siltummezglu iekārtu mehāniķis

4.00

243

972.00

Trenažieru ierīču apkopes un remonta speciālists

0.30

180

54.00

Dienesta telpu apkopējs

6.20

180

1116.00

Garderobists

1.90

180

342.00

Administrators

2.00

324

648.00

Galvenais grāmatvedis

1.00

519

519.00

Vecākais lietvedis

1.00

234

234.00

Sētnieks

0.80

180

144.00

Peldēšanas instruktors

1.00

200

200.00

Sporta treneris

13.72

250

3430.00

Slokas stadions

15.10

3416.50

Tehniskais direktors

1.00

493

493.00

Ēku sargs

4.00

182

728.00

Administrators

2.00

293

586.00

Tehniskais operators

1.00

331

331.50

Sētnieks

3.00

180

540.00

Apkopējs

3.20

180

576.00

Inženieris – elektromehāniķis

0.90

180

162.00

Skeitparks

3.00

540.00

Tehniskais darbinieks (no 01.03. līdz 31.10.)

3.00

180

540.00

Kopā mēnesī:

57.72

14226.50