Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.martāNr.212

protokols Nr.7, 25. punkts

Par projektu „Jūrmalas pilsētas stratēģiskie virzieni
un mērķi izglītībā 2010.–2014.gadam”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas izstrādāto projektu „Jūrmalas pilsētas stratēģiskie virzieni un mērķi izglītībā 2010.–2014.gadam”, saskaņā ar 1.pielikumu un 2.pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļai viena mēneša laikā izstrādāt „Jūrmalas pilsētas stratēģisko virzienu un mērķu izglītībā 2010.–2014. gadam” rīcības plānu un rezultatīvos rādītājus.

  3. Reizi gadā Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļai veikt rezultatīvo rādītāju sasniegumu novērtējumu un informācijas apkopojumu, sniedzot informāciju presē un gada pārskatā par „Jūrmalas pilsētas stratēģiskajiem virzieniem un mērķiem izglītībā 2010.–2014.gadam”.

  4. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai sagatavot paziņojumu par stratēģijas pieņemšanu un organizēt tās publikāciju vietējā presē.

    s

  5. Jūrmalas pilsētas domes informātikas nodaļai lēmumu publicēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājas lapā.

  6. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības jautājumos I.Ančānam.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 11.marta lēmumu Nr.212

(Protokols Nr.7, 25.punkts)

Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības virzieni

2010. – 2014.gadam

1. Paaugstināt izglītības kvalitātes līmeni vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu darbā, nodrošinot izglītības programmu daudzveidību un to pieejamību saskaņā ar katra izglītojamā interesēm, vajadzībām un katras izglītības iestādes iespējām.

2. Oriģinālprogrammu izstrāde un licencēšana ar atbilstošu ievirzi, kādu konkrētu izglītojamo prasmju un iemaņu attīstībai (profesionāli orientētas, mūzikas, mākslas u.c.).

3. Attīstīt dažādu alternatīvo pedagoģijas virzienu pielietojumu pirmsskolas un sākumskolas un profesionālās ievirzes izglītības programmās.

4. Veidot Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu atpazīstamību sadarbībā ar Jūrmalas internacionālo skolu un citām organizācijām.

5. Uz esošās pirmsskolas izglītības iestāžu bāzes izveidot speciālo pirmsskolas izglītības iestādi, nodrošinot agrīno bērnu diagnostiku.

6. Piesaistīt Eiropas struktūrfondu un citu fondu līdzekļus, aktīvi darbojoties projektos.

7. Nodrošināt vienotu uzraudzības sistēmu mērķdotācijas izlietojuma optimizācijai, atbilstoši licencētajām izglītības programmām un obligātās dokumentācijas atbilstībai normatīvo aktu prasībām.

8. Popularizēt vispārējās, kultūras un sporta izglītības iestāžu inovatīvos sasniegumus un labas prakses piemērus.

9. Iespēju robežās nodrošināt jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošanu visu veidu izglītības ieguvē.

10. Nodrošināt jaunāko pedagoģisko inovāciju īstenošanu un ieviešanu metodiskajā darbā.2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 11.marta lēmumu Nr.212

(Protokols Nr.7, 25.punkts)

Jūrmalas pilsētas izglītības stratēģiskie mērķi

2010. – 2014.gadam

1. Izveidota speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, izmantojot esošo pirmsskolas izglītības iestāžu bāzi.

2. Izveidota pilsētas ģimnāzija ar perspektīvu iegūt valsts ģimnāzijas statusu, izmantojot esošo vispārējās izglītības iestāžu bāzi.

3. Nodrošināta obligātās vispārējās izglītības programmu pieejamība visiem pašvaldībā deklarētajiem izglītojamajiem, atbilstoši katra spējām un speciālajām vajadzībām.

4. Paaugstināts izglītības iestāžu kvalitātes līmenis un nodrošināta izglītības programmu daudzveidība, kas par 10% palielina izglītojamo skaitu no citām pašvaldībām un par 5% samazina izglītojamo skaitu, kuri izglītību iegūst citās pašvaldībās.

5. Izstrādāta sistēma regulārai un kvalitatīvai vispārējās, kultūras un sporta izglītības iestādes pedagoģiskās pieredzes popularizēšanai.

6. Noorganizēta ikgadēja starptautiska zinātniski praktiska konference: no idejas līdz gatavam produktam, piesaistot fondu līdzekļus, kā arī aktīvi darbojoties projektos

7. Inovatīvo pētījumu un praktisko darbu konkurss dažādās nominācijās ar balvu fondu izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības programmas, sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministriju un citiem partneriem.

8. Izveidota vienota sistēma mērķdotācijas izlietojuma un vispārējās, kultūras un sporta izglītības iestādes obligātās dokumentācijas uzraudzībai, atbilstoši licencētajām izglītības programmām un ārējo normatīvo aktu prasībām.