Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 24. janvāra 16.lēmumu

2010.gada 11.martāNr.213

protokols Nr.7, 30. punkts

Par koku ciršanas komisiju

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra nolikumu Nr.17 „Koku ciršanas komisijas nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes koku ciršanas komisiju (turpmāk - komisija) sekojošā sastāvā:

  1.1. Atis Sapronovs – Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas mežsaimniecības vecākais speciālists, komisijas priekšsēdētājs;

  1.2. Oskars Začests - Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas mežsaimniecības speciālists, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

  1.3. Ingrīda Griķe – Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pilsētas galvenais dārznieks, komisijas locekle;

  1.4. Jānis Artemjevs – Ekonomikas un attīstības nodaļas projektu administrators, komisijas loceklis;

  1.5. Kaspars Gulbis – Pilsētplānošanas nodaļas kartogrāfijas inženieris, komisijas loceklis;

  1.6. Anita Maija Naudiša – Pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciālists, komisijas locekle.

 2. Jūrmalas pilsētas domes saimniecības nodaļai nodrošināt komisiju ar autotransportu.

 3. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 22.aprīļa rīkojumu Nr.1.1-14/178 „Par koku ciršanas komisiju”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics