Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.martāNr.231

protokols Nr.7, 48. punkts

Par dāvinājuma līguma ar uzlikumu noslēgšanu
ar biedrību „Latvijas Futbola federācija”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Civillikuma 1912. un 1928.pantu, biedrības „Latvijas Futbola federācija” iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Pieņemt biedrības „Latvijas Futbola federācija”, vienotais reģistrācijas Nr.50008022101 dāvinājumu – divus mākslīgos futbola laukuma segumus (marka Terra Grass 223 16/8, ražotājs POLYTAN GmbH, izmērs 20m x 40m) Ls 27399,52 (EUR 38986) vērtībā.

  2. Noslēgt ar dāvinātāju mākslīgo futbola laukuma segumu dāvinājuma līgumu ar uzlikumu.

  3. Jūrmalas pilsētas domas pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

  4. Pēc lēmuma 2.punktā minētā līguma noslēgšanas Jūrmalas pilsētas domes centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa) uzņemt mākslīgos futbola laukuma segumus Jūrmalas pilsētas domes bilancē.

  5. Jūrmalas pilsētas domes būvniecības nodaļai (M.Demme) līdz 2010.gada 1.maijam nodrošināt sporta laukumu nesošo pamatņu izbūvi Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošajos zemesgabalos Jūrmalā, Aizputes ielā 1A ar kadastra Nr.1300 004 6301 un Jūrmalā, Rūpniecības ielā 13 ar kadastra Nr.1300 020 3501.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics