Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.martāNr.232

protokols Nr.7, 49. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 22.maija lēmumā Nr.463
„Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2
nomas līguma noslēgšanu ar SIA
„Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde””

Ņemot vērā to, ka šobrīd norit pirmsskolas izglītības iestādes „Priedīte” Jūrmalā, Salaspils ielā 4 rekonstrukcijas – renovācijas process un 2009.gada 24.februārī noslēgtā publiskā būvdarbu līguma Nr.1.1-16.4.2/168 izpildes termiņš ir pagarināts līdz 2010.gada 17.martam, kā arī iepirkuma mēbeļu iegādei pirmsskolas izglītības iestādei „Priedīte” piedāvājumu atvēršana notiek 2010.gada 15.martā, pagaidu telpas Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” uzturēšanai būs nepieciešamas pēc 2010.gada 31.marta, kā arī pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.714 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu” un ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas pārvalde” 2010.gada 26.janvāra iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmuma Nr.463 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde”” 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„1. Ar 2008.gada 1.septembri noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde” (vienotais reģistrācijas Nr.40003543082) par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5107 001 kopējā platībā 192,98 m2 un ēkas 1300 009 5107 002 kopējā platībā 416,39 m2 Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomu pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” darba nodrošināšanai, no 2010.gada 1.janvāra nomas maksu nosakot Ls  2904 apmērā mēnesī (tai skaitā 21 % PVN).”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics