Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.martāNr.234

protokols Nr.7, 52. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29
daļas nomāšanu no V.Uzvārds

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 17.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 71/100 domājamām daļām nostiprinātas Vārds Uzvārds, zemesgrāmatas nodalījums Nr.3693. Zemesgabala kopējā platība ir 2563 m2.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 4.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz pamatēku ar kadastra apzīmējumu 1300  009  4106  003 (muzeju) Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000  0006  9885.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un pieņemot zināšanai Vārds Uzvārds iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2010.gada 11.martu noslēgt līgumu ar Vārds Uzvārds (personas kods) par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 ar kadastra Nr.13000094106 un kopējo platību 2563 m2 (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) daļas 1300 m2 platībā nomu līdz 2010.gada 31.decembrim pamatēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4106 003 uzturēšanai.

  2. Noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi tiek veikti no 2010.gada 1.janvāra. 2010.gada 1.janvārī zemesgabala 2563 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 46969.

  3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics