Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.martāNr.235

protokols Nr.7, 53. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 11.augusta lēmumā Nr.586
„Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 81a
nomas līguma noslēgšanu ar Vārds,Uzvārds

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2004.gada 2.jūlija lēmumu Nr.229 izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Slokas ielā 81a ar platību 3838  m2 pašvaldības pastāvīgo funkciju pildīšanai – skvēra ierīkošanai. Zemesgabala lietošanas mērķis – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. Zemesgabalam noteikts apgrūtinājums – zemesgabala lietošanas mērķis ir parku, skvēru un citu koplietošanas objektu teritorija.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 2.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Slokas ielā 81a ar kadastra numuru 1300 013 1111 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums 100000147256. Pamatojoties uz Latvijas valsts vēstures arhīva materiāliem zemesgabals 2883 Fc Jūrmalā, Slokas ielā 81a 1940.gada 21.jūlijā piederēja Latvijas Kredītbankai.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 11.augusta lēmumu Nr.586 „Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 81a nomas līguma noslēgšanu ar Vārds,Uzvārds” zemesgabals iznomāts līdz 2014.gada 2.septembrim teritorijas labiekārtošanai un apsaimniekošanai.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmumu Nr.1210 „Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 81a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu” noraidīts zemesgabala Jūrmalā Slokas ielā 81a privatizācijas ierosinājums, jo zemesgabals saglabājams pašvaldības īpašumā, lai atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”15.panta 2.punkta prasībām nodrošinātu pašvaldības funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana) izpildi.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.  pantu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2010.gada 21.janvāra lēmumu (protokols Nr.1) kā arī, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumu palielinājumu un sekmētu uzņēmējdarbību, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 11.augusta lēmumā Nr.586 „Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 81a nomas līguma noslēgšanu ar Vārds,Uzvārds”:

    1.1. Lēmuma 2.punktā vārdus „teritorijas labiekārtošanai un apsaimniekošanai” aizstāt ar vārdiem „sporta un atpūtas kompleksa būvniecībai”;

    1.2. Lēmuma 4.1.punktā vārdus „līgums noslēgts uz laiku līdz 2014.gada 2.septembrim” aizstāt ar vārdiem „līgums noslēgts uz laiku līdz 2035.gada 2.septembrim”.

  2. Noteikt, ka Vārds,Uzvārds ir tiesības celt uz iznomātā zemesgabala ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus.

  3. No 2010.gada 1.janvāra līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu noteikt gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

  4. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2004.gada 6.septembra līgumā Nr.1.1-16.3/801.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics