Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 1.aprīlīNr.262

protokols Nr.9, 28. punkts

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Jūrmalas namsaimnieks” nodošanu privatizācijai

Jūrmalas pilsētas dome ir izskatījusi:

1. akciju sabiedrības „Juridiskais birojs „SPECIALIS”” 2006.gada 27.februārī iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes kapitālsabiedrību privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.2);

2. Raita Tumaševska 2006.gada 16.martā iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes kapitālsabiedrību privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.3);

3. sabiedrības ar ierobežotu atbildību „CDzP” 2006.gada 29.martā saņemto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes kapitālsabiedrību privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.4);

4. sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BMS TEHNOLOĢIJA” 2006.gada 31.augustā saņemto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes kapitālsabiedrību privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.7) un 2006.gada 1.septembrī saņemto (pasta zīmogs 2006.gada 30.augustā) privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes kapitālsabiedrību privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.8);

5. sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzeme Eko” 2006.gada 4.septembrī saņemto (pasta zīmogs 2006.gada 31.augustā) privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes kapitālsabiedrību privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.11);

6. sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JS Riska vadības grupa” 2006.gada 4.septembrī saņemto (pasta zīmogs 2006.gada 31.  augustā) privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes kapitālsabiedrību privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.20).

2006.gada 15.jūnijā Jūrmalas pilsētas dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.563 „Par atteikumu nodot privatizācijai pašvaldībai piederošās kapitāla daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks””.

2006.gada 19.jūlijā akciju sabiedrība „Juridiskais birojs „SPECIALIS”” Administratīvajā rajona tiesā iesniedza pieteikumu, ar kuru lūdza uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldībai veikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizāciju.

Latvijas Republikas likuma „Par tiesu varu” 16.panta otrā daļa nosaka, ka spriedums, kas stājies likumīgā spēkā, ir izpildāms. Savukārt šā panta ceturtā daļa nosaka, ka šādam spriedumam ir likuma spēks, tas ir visiem obligāts un pret to jāizturas ar tādu pašu cieņu kā pret likumu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 31.panta trešo daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantu, kā arī ņemot vērā Administratīvā rajona tiesas 2008.gada 17.marta spriedumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot privatizācijai sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks”.

  2. Jūrmalas pilsētas domes privatizācijas komisijai izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas pamatprincipus.

  3. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram V.Vītoliņam kontrolēt šā lēmuma izpildi.

  4. Šo lēmumu saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010) mēneša laikā pēc lēmuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics