Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2013.gada 12.septembra 519.lēmumu

2010.gada 29.aprīlīNr.330

protokols Nr.10, 54. punkts

Par Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla
pilsētas nozīmes maršrutu saraksta un apraksta
un autobusu kustības saraksta grozīšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums” 4.pantu, 5.panta otro daļu un 6.pantu un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.673 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā”, SIA „Autotransporta firma Jūrmala SV” 2010.gada 15.aprīļa vēstuli Nr.10/14, Jūrmalas pilsētas domes transporta un komunālo lietu komitejas 2010.gada 22.marta atzinumu (protokols Nr.1.1-61/04) un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2010.gada 13.aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.1-58/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu sarakstu un aprakstu (1.pielikums) un autobusu kustības sarakstu (2.pielikums).

  2. Lai nodrošinātu pietiekamus un nepārtrauktus sabiedriskā transporta pakalpojumus Jūrmalas pilsētā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram V.Vītoliņam nodrošināt attiecīgu grozījumu veikšanu starp SIA „Autotransporta firma Jūrmala SV” un Jūrmalas pilsētas domi 2007.gada 28.decembrī noslēgtajā līgumā Nr.1.1-16.4.3/1209 „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu”.

  3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt pieņemto lēmumu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un interneta mājas lapā http://www.jurmala.lv/.

  4. Pārvadātājam - SIA „Autotransporta firma Jūrmala SV”, saskaņā ar 2007.gada 28.decembra noslēgtā līguma Nr.1.1-16.4.3/1209 starp SIA „Autotransporta firma Jūrmala SV” un Jūrmalas pilsētas domi 4.nodaļas 4.2.22.apakšpunktu, paziņot publiski par izmaiņām maršrutos un kustību sarakstos.

  5. Lēmuma kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja p.i. L.Maziņai.

  6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmums Nr.247 „Par Jūrmalas pilsētas maršruta tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksta un apraksta un autobusu kustības saraksta grozīšanu”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Pielikums Nr.1 DOC - Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksts un apraksts

Pielikums Nr.2 DOC - Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes autobusu kustības saraksts