Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 11.martāNr.7

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

domes priekšsēdētāja 1.vietniece

Larisa Loskutova

priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos

Ilmārs Ančāns

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe, Dzintra Homka, Gatis Truksnis, Māris Dzenītis

Nepiedalās deputāti:

Romualds Ražuks

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja p.i

Indra Kalvāne

Nodokļu nodaļas vadītāja p.i

Anita Lindermane

Budžeta nodaļas vadītāja p.i.

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja p.i

Vita Zvejniece

Juridiskās nodaļas vadītāja p.i

Evija Rakiša

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Inese Auniņa

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Gunta Jubele, Māris Demme, Anna Deičmane, Jānis Lodiņš, Atis Sapronovs, Agita Bērzupe, Aleksejs Ļeonovs, Zinaīda Tarasenko, Aīda Paipare, Jānis Artemjevs, Ojārs Zāle, Iveta Mantramoviča, Vairis Ļaudams, Hermanis Līvens, Gunta Ušpele

Piedalās:

 pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:

·              Par dalību sadarbības programmā „Baltijas jūras piejūras reģionu attīstība 2011-2013”ar projektu „Baltijas jūras pērles”

·              Par dalību sadarbības programmā „Baltijas jūras piejūras reģionu attīstība 2007-2013”ar projektu „WellServ-Labsajūta Baltijas jūras metropolēs ar inovatīviem zaļās teritorijās”

·              Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

·              Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, korpuss 2 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 37 izsoles rezultātu apstiprināšanu

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Nīcas ielā 3

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Draudzības ielā 14

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu no sēdes darba kārtības noņemt jautājumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dubultu prosp.52a nomas līguma noslēgšanu ar SIA „New Classic”.

R.Munkevics informē, ka šis jautājums ir iekļauts sēdes darba kārtībā, jo ir iesniegts iesniegums ar lūgumu izskatīt šo jautājumu atkārtoti un sēdē piedalās arī SIA „New Classic” pārstāvis.

Balsošanas rezultātā par R.Munkevica ierosinātajām izmaiņām („par” – 10 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, G.Truksnis)), „pret” – 1 (M.Dzenītis), „atturas”- 3 (Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis)), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

Darba kārtība:

 

1.   

Par dalību sadarbības programmā „Baltijas jūras piejūras reģionu attīstība 2011-2013”ar projektu „Baltijas jūras pērles”

2.   

Par dalību sadarbības programmā „Baltijas jūras piejūras reģionu attīstība 2007-2013”ar projektu „WellServ-Labsajūta Baltijas jūras metropolēs ar inovatīviem zaļās teritorijās”

3.   

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

4.   

Par zvejas limitu sadali

5.   

Par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem

6.   

Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļas nolikums

7.   

Par sadraudzības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Tomskas pilsētas Administrāciju Krievijas Federācijā

8.   

Par sadraudzības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Vladimiras pilsētas Administrāciju Krievijas Federācijā

9.   

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 10.oktobra lēmuma Nr.838 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā” atzīšanu par spēku zaudējušu

10.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmuma Nr.177„Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā” atzīšanu par spēku zaudējušu

11.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911„Par Jūrmala pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

12.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.4 „Jūrmalas sākumskolas „Atvase” nolikums”

13.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.7 „Jūrmalas sākumskolas „Taurenītis” nolikums”

14.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.8„Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolas nolikums”

15.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.9 „Jūrmalas pilsētas Majoru pamatskolas nolikums”

16.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.10 „Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums”

17.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums”

18.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.12 „Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas nolikums”

19.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.13 „Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums”

20.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.14 „Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”

21.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.16 „Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums”

22.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas pilsētas Vaivaru pamatskolas nolikums”

23.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19„Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”

24.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra nolikumā Nr.25„Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums”

25.  

Par projektu „Jūrmalas pilsētas stratēģiskie virzieni un mērķi izglītībā 2010.-2014.gadam”

26.  

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

27. Q1

Jūrmalas pilsētas domes pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

28.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6„Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība”

29.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra nolikumā Nr.17 „Koku ciršanas komisijas nolikums”

30.  

Par koku ciršanas komisiju

31.  

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Zemgales ielā 78

32.  

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Kantora ielā 4

33.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai un dzīvojamām telpu grupām Jūrmalā, Baldones ielā 1/1A

34.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15

35.  

Par adreses noteikšanu telpu grupai Jūrmalā, Brīvības prospektā 92

36.  

Par adreses noteikšanu telpu grupai Jūrmalā, Brīvības prospektā 104

37.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Promenādes ielā 4A

38.  

Par adreses noteikšanu sūkņu mājai Jūrmalā, Bulduri 1607

39.  

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Viktorijas ielā 9 un Jūrmalā, Viktorijas ielā 11

40.  

Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Turaidas ielā 19A (kadastra apzīmējumu 1300 008 2201)

41.  

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Bulduru prospektā 40 (kadastra apzīmējumu 1300 007 2403)

42.  

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma 1995.-2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu

43.  

Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Smilšu ielā 12

44.  

Par zemesgabala domājamās daļas Jūrmalā, Melitas ielā 8 nodošanu privatizācijai

45.  

Par apgrūtinājuma atcelšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 6

46.  

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a 0,09553 d.d.privatizācijas izbeigšanu

47.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2 daļas atsavināšanu

48.  

Par dāvinājuma līguma ar uzlikumu noslēgšanu ar biedrību „Latvijas Futbola federācija”

49.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.463 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde””

50.  

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dubultu prosp.52a nomas līguma noslēgšanu ar SIA „New Classic”

51.  

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.R.

52.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu no P.K.

53.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 11.augusta lēmumā Nr.586 „Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 81a nomas līguma noslēgšanu ar H.L.”

54.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, korpuss 2 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 37 izsoles rezultātu apstiprināšanu

55.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Nīcas ielā 3

56.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Draudzības ielā 14

1.          Par dalību sadarbības programmā „Baltijas jūras piejūras reģionu attīstība 2011-2013”ar projektu „Baltijas jūras pērles” (lēmums Nr.202)

Ziņo:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību sadarbības programmā „Baltijas jūras piejūras reģionu attīstība 2011-2013”ar projektu „Baltijas jūras pērles”.

 

2.          Par dalību sadarbības programmā „Baltijas jūras piejūras reģionu attīstība 2007-2013”ar projektu „WellServ-Labsajūta Baltijas jūras metropolēs ar inovatīviem zaļās teritorijās” (lēmums Nr.203)

Ziņo:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks), „pret” –nav, „atturas”- 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par dalību sadarbības programmā „Baltijas jūras piejūras reģionu attīstība 2007-2013”ar projektu „WellServ-Labsajūta Baltijas jūras metropolēs ar inovatīviem zaļās teritorijās”.

 

3.          Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (lēmums Nr.204)

Ziņo:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu.

 

4.          Par zvejas limitu sadali (lēmums Nr.205)

Ziņo:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zvejas limitu sadali.

 

5.          Par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem (lēmums Nr.206)

Ziņo:

J.Lodiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem.

 

6.          Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļas nolikums (nolikums Nr.35)

Ziņo:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļas nolikumu.

 

Iziet E.Krūmiņš

7.          Par sadraudzības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Tomskas pilsētas Administrāciju Krievijas Federācijā (lēmums Nr.207)

8.          Par sadraudzības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Vladimiras pilsētas Administrāciju Krievijas Federācijā (lēmumsNr.208)

Ziņo:

G.Ušpele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks), „pret” –nav, „atturas”- 1 (A.Ābelītis), E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

 1. Par sadraudzības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Tomskas pilsētas Administrāciju Krievijas Federācijā.

2. Par sadraudzības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Vladimiras pilsētas Administrāciju Krievijas Federācijā.

 

Ienāk E.Krūmiņš

 

9.          Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 10.oktobra lēmuma Nr.838„Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.209)

10. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmuma Nr.177 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.210)

Ziņo:

G.Ušpele

Izsakās:

Z.Starks izsakās, ka ņemot vērā ekonomisko situāciju, šobrīd no projekta „Veloceliņa Dubulti-Vaivari attīstība” varētu arī atteikties, bet galīgi neatbalsta atteikšanos no Ķemeru parka rekonstrukcijas un renovācijas projekta un uzskata, ka pašvaldībai jāmeklē iespējas neatteikties no ERAF finansējuma.

R.Munkevics izsakās, ka labprāt piekristu Z.Starka teiktajam, taču jāņem vērā šobrīd esošie ekonomiskie apstākļi ne tikai Jūrmalā, bet arī visā valstī.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 8 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, E.Krūmiņš), „pret” –2 (M.Dzenītis, A.Tampe), „atturas”- 4 (A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 10.oktobra lēmuma Nr.838 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā” atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.          Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmuma Nr.177 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā” atzīšanu par spēku zaudējušu.

 

11. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmala pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” (lēmums Nr.211)

Ziņo:

A.Ļeonovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmala pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”.

 

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.4 „Jūrmalas sākumskolas „Atvase” nolikums” (nolikums Nr.36)

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.7 „Jūrmalas sākumskolas „Taurenītis” nolikums” (nolikums Nr.37)

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolas nolikums” (nolikums Nr.38)

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.9 „Jūrmalas pilsētas Majoru pamatskolas nolikums” (nolikums Nr.39)

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.10 „Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.40)

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.41)

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.12 „Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.42)

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.13 „Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.43)

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.14 „Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.44)

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.16 „Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.45)

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra nolikumā Nr.19„Jūrmalas pilsētas Vaivaru pamatskolas nolikums” (nolikums Nr.46)

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums” (nolikums Nr.47)

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra nolikumā Nr.25 „Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums” (nolikums Nr.48)

Ziņo:

Z.Tarasenko

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikumu projektiem („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt:

1.          Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.4 „Jūrmalas sākumskolas „Atvase” nolikums”.

2.          Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.7 „Jūrmalas sākumskolas „Taurenītis” nolikums”.

3.          Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolas nolikums”.

4.          Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.9 „Jūrmalas pilsētas Majoru pamatskolas nolikums”.

5.          Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.10 „Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums”.

6.          Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums”.

7.          Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.12 „Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas nolikums”.

8.          Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.13 „Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums”.

9.          Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.14 „Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”.

10. Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.16 „Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums”.

11. Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas pilsētas Vaivaru pamatskolas nolikums”.

12. Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”.

13. Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra nolikumā Nr.25 „Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums”.

 

25. Par projektu „Jūrmalas pilsētas stratēģiskie virzieni un mērķi izglītībā 2010.-2014.gadam” (lēmums Nr.212)

Ziņo:

V.Ļaudams

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu lēmumprojekta 2.punktā noteikt termiņu -1 mēnesi.

I.Blaua izsaka priekšlikumu pārstrādāt lēmumprojekta 1.pielikuma 7., 8., un 9.punktu un papildināt ar 11.punktu, kurā noteikt, ka jāizstrādā izglītības attīstības stratēģija.

Z.Starks izsaka priekšlikumu lēmumprojekta 1.pielikumā svītrot 4., 6., 7., 8., 9.un 10.punktu.

A.Tampe uzskata, ka šāds lēmumprojekts patreiz nav nepieciešams, bet ir jāizstrādā pilsētas izglītības attīstības stratēģija ilgākam laika posmam, konkretizējot tajā veicamos uzdevumus līdz 2014.gadam.

I.Ančāns izsakās, ka šis lēmumprojekts ir svarīgs dokuments, kas ir pamats tālākai izglītības attīstībai un aicina deputātus to atbalstīt.

I.Blaua aicina deputātus atbalstīt šo stratēģiju, pie kuras laika gaitā vēl ir jāpiestrādā un tā jāpilnveido. Uzskata, ka šobrīd ir jāpieņem politisks lēmums par to, vai ir nepieciešams vienots skatījums uz izglītības attīstību pilsētā.

M.Dzenītis izsakās, ka, balstoties uz I.Blauas teikto, lēmumprojektu atbalstīs.

R.Munkevics aicina atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, lēmumprojekta 2.punktā nosakot viena mēneša termiņu un precizējot 1.pielikuma 7.punkta redakciju.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, G.Truksnis, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 2 (Z.Starks, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par projektu „Jūrmalas pilsētas stratēģiskie virzieni un mērķi izglītībā 2010.-2014.gadam”, ar precizējumiem.

 

26. Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību (saistošie noteikumi Nr.14)

Ziņo:

V.Ļaudams

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību.

 

27. Jūrmalas pilsētas domes pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums (nolikums Nr.49)

Ziņo:

I.Mantramoviča

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikumu projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu.

 

Pārtraukums 11.45-12.25

 

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība” (saistošie noteikumi Nr.15)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, G.Truksnis nav atgriezies), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība”.

 

29. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra nolikumā Nr.17 „Koku ciršanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.50)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, G.Truksnis nav atgriezies), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra nolikumā Nr.17 „Koku ciršanas komisijas nolikums”.

 

30. Par koku ciršanas komisiju (lēmums Nr.2013)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, G.Truksnis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par koku ciršanas komisiju.

 

31. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Zemgales ielā 78 (lēmums Nr.214)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, G.Truksnis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Zemgales ielā 78.

 

32. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Kantora ielā 4 (lēmums Nr.215)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, G.Truksnis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Kantora ielā 4.

 

33. Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai un dzīvojamām telpu grupām Jūrmalā, Baldones ielā 1/1A (lēmums Nr.216)

34. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15 (lēmums Nr.217)

35. Par adreses noteikšanu telpu grupai Jūrmalā, Brīvības prospektā 92 (lēmums Nr.218)

36. Par adreses noteikšanu telpu grupai Jūrmalā, Brīvības prospektā 104 (lēmums Nr.219)

37. Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Promenādes ielā 4A (lēmums Nr.220)

38. Par adreses noteikšanu sūkņu mājai Jūrmalā, Bulduri 1607 (lēmums Nr.221)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (A.Tampe), M.Dzenītis nebalso, G.Truksnis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai un dzīvojamām telpu grupām Jūrmalā, Baldones ielā 1/1A.

2.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15.

3.          Par adreses noteikšanu telpu grupai Jūrmalā, Brīvības prospektā 92.

4.          Par adreses noteikšanu telpu grupai Jūrmalā, Brīvības prospektā 104.

5.          Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Promenādes ielā 4A.

6.          Par adreses noteikšanu sūkņu mājai Jūrmalā, Bulduri 1607.

 

Ienāk G.Truksnis

39. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Viktorijas ielā 9 un Jūrmalā, Viktorijas ielā 11(lēmums Nr.222)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Viktorijas ielā 9 un Jūrmalā, Viktorijas ielā 11.

 

Iziet V.Maksimovs

 

40. Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Turaidas ielā 19A (kadastra apzīmējumu 1300 008 2201) (lēmums Nr.223)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, V.Maksimovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Turaidas ielā 19A (kadastra apzīmējumu 1300 008 2201).

 

Ienāk V.Maksimovs

41. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Bulduru prospektā 40 (kadastra apzīmējumu 1300 007 2403) (lēmums Nr.224)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

O.Z. (zemesgabala īpašnieka pilnvarotā persona) iebilst pret sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, I.Ančāns, Dz.Homka, E.Krūmiņš, G.Truksnis, V.Maksimovs), „pret” –1 (J.Visockis), „atturas”- 5 (Z.Starks, A.Ābelītis, M.Dzenītis, A.Tampe, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Bulduru prospektā 40 (kadastra apzīmējumu 1300 007 2403).

 

42. Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma 1995.-2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu (lēmums Nr.225)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Dzenītis izsakās, ka gan uzņēmēju biedrībā, gan uzņēmēju konsultatīvajā padomē, gan sabiedrības informēšanas sanāksmē tika izteikti iebildumi pret īpaša režīma zonas pagarināšanu, jo tā darbosies tikai no 01.07. līdz oktobrim, kad tiks pieņemts jaunais Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums. Uzskata, ka šī ir vienreizēja iespēja iepriekš minētajā laika periodā noteikt bezmaksas iebraukšanu pilsētā un izvērtēt tās izdevīgumu uzņēmējdarbības attīstībā. Aicina deputātus neatbalstīt šo lēmumprojektu un pilnveidot sagatavoto grozījumu galīgo redakciju.

R.Munkevics aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, tālāk diskutējot par to, vai saglabāt iebraukšanas maksu vai arī izveidot maksas autostāvvietas, kam būtu nepieciešami daudz lielāki administratīvie un uzturēšanas izdevumi, bet neatbalsta M.Dzenīša viedokli eksperimentēt.  

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, G.Truksnis, V.Maksimovs), „pret” –1 (M.Dzenītis), „atturas”- 3 (Z.Starks, A.Ābelītis, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma 1995.-2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu.

 

43. Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Smilšu ielā 12 (lēmums Nr.226)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Smilšu ielā 12.

 

44. Par zemesgabala domājamās daļas Jūrmalā, Melitas ielā 8 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.227)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala domājamās daļas Jūrmalā, Melitas ielā 8 nodošanu privatizācijai.

 

45. Par apgrūtinājuma atcelšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 6 (lēmums Nr.228)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, Z.Starks), „pret” –nav, „atturas”- 4 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par apgrūtinājuma atcelšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 6.

 

46. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a 0,09553 d.d. privatizācijas izbeigšanu (lēmums Nr.229)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a 0,09553 d.d. privatizācijas izbeigšanu.

 

47. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2 daļas atsavināšanu (lēmums Nr.230)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

R.Munkevics lūdz precizēt lēmumprojekta 3.punktā izsoles komisijas sastāvu, iekļaujot M.Dzenīti.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2 daļas atsavināšanu.

 

48. Par dāvinājuma līguma ar uzlikumu noslēgšanu ar biedrību „Latvijas Futbola federācija” (lēmums Nr.231)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dāvinājuma līguma ar uzlikumu noslēgšanu ar biedrību „Latvijas Futbola federācija”.

 

49. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.463 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde”” (lēmums Nr.232)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.463 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde””.

 

Iziet A.Tampe

50. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dubultu prosp.52a nomas līguma noslēgšanu ar SIA „New classic”

Ziņo:

G.Jubele

SIA „New classic” pārstāvis izsakās par zemesgabala iznomāšanas ieceri un lūdz deputātus to atbalstīt.

Izsakās:

M.Dzenītis izsakās, ka domes darbinieki nav izvērtējuši sagatavotā lēmumprojekta izdevīgumu pilsētas attīstībā un SIA „New Classic” iespēju realizēt solījumus. Ir iepaziniesarSIA „New Classic” uzņēmējdarbības datiem un neredz pamatu iznomāt šim uzņēmumam šo zemesgabalu, kas ir nozīmīgs pilsētas sporta objekts un, viņaprāt, par tik niecīgu nomas maksu. Uzskata, ka noslēgt nomas līgumu,pirms saistošo noteikumu par nomas maksas apmēra noteikšanu apstiprināšanas, ir bezatbildīgi. Tāpēc iesniedz rakstisku priekšlikumu lēmumprojekta tekstā SIA „New Classic” aizvietot ar SIA „Kempings Jūrmala”.

Z.Starks uzskata, ka pašvaldībai vispirms ir jādefinē šī zemesgabala attīstības iecere un pēc tam jārīko konkurss, izvērtējot ieceres realizēšanas priekšlikumus. Tāpēc izsaka priekšlikumu šo jautājumu atlikt un sagatavot no jauna.

G.Truksnis izsaka priekšlikumu šo jautājumu novirzīt izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā, rūpīgi izvērtējot visus aspektus.

J.Visockis izsakās, ka ir daudz neskaidrību šajā jautājumā, tāpēc atbalsta G.Trukšņa priekšlikumu.

M.Dzenītis izsakās, ja balsojot tiks noraidīts viņa priekšlikums, tad atbalsta G.Trukšņa priekšlikumu jautājumu no novirzīt izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā.

R.Munkevics, pēc deputāta izteiktā priekšlikuma, jautājumu novirza izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā.

Iziet I.Ančāns

51. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.R. (lēmums Nr.233)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns un A.Tampe izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.R.

 

52. Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu no P.K.

(lēmums Nr.234)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns un A.Tampe izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu no P.K.

 

53. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 11.augusta lēmumā Nr.586 „Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 81a nomas līguma noslēgšanu ar H.L.”

(lēmums Nr.235)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Hermanis Līvens izsakās par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”- 4 (I.Blaua, M.Dzenītis, Z.Starks, A.Ābelītis), I.Ančāns un A.Tampe izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 11.augusta lēmumā Nr.586 „Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 81a nomas līguma noslēgšanu ar H.L.”.

 

54. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, korpuss 2 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 37 izsoles rezultātu apstiprināšanu (lēmums Nr.236)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”-1 (M.Dzenītis), I.Ančāns un A.Tampe izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.6, korpuss 2 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 37 izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 

 

55. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Nīcas ielā 3

(lēmums Nr.237)

56. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Draudzības ielā 14

(lēmums Nr.238)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāns un A.Tampe izgājuši), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Nīcas ielā 3.

2.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Draudzības ielā 14.

 

 

Sēde slēgta plkst. 14.20

Nākošā sēde 2010.gada 1.aprīlī plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 16.martā


Lejupielāde: DOC un PDF