Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2010.gada 19.augustsNr. 62

protokols Nr. 22, 44. punkts

Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju Jūrmalas pilsētā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 61.panta 3.daļu

I Vispārīgie noteikumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas (turpmāk tekstā - komisija) darbības uzdevumus, komisijas kompetenci un kārtību, kādā tiek izskatīti un izsniegtas atļaujas darbiem, kas saistīti ar rakšanas darbu veikšanu un/vai transporta komunikāciju aizsardzību

2. Komisija savā darbā ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus, Latvijas Republikas būvnormatīvus, Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu.

II Komisijas darbības uzdevums

3. Komisijas uzdevums ir izvērtēt paredzamo darbu veikšanas termiņus un attiecīgos drošības pasākumus, izskatīt transporta kustības shēmas risinājumus, nepieciešamības gadījumā apsekot pilsētas infrastruktūras un labiekārtošanas objektus faktiskās situācijas konstatācijai, noteikt inženiertīklu izbūves un atjaunošanas darbu tehnoloģijas kontroles veidus.

4. Komisija izsniedz transporta komunikācijas norobežošanas un rakšanas darbu veikšanas atļauju (turpmāk tekstā – atļauja), ja pēc pieteikuma izvērtējuma netiek konstatētas atbildīgo dienestu pretenzijas vai atkāpes no normatīvajiem dokumentiem.

5. Atļauja nedod tiesības veikt būvdarbus, kuriem nepieciešama Būvatļauja.

III Komisijas struktūra

6. Komisijas sastāvu apstiprina ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

7. Komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja un 5 (pieciem) locekļiem.

IV Atļaujas saņemšanai nepieciešamie dokumenti

8. Atļaujas saņemšanai darbu veicējam (vai īpašniekam) jāiesniedz komisijā (vai arī Būvvaldes komisijā) šādi dokumenti:

8.1. pieteikums;

8.2. aizsargjoslu pārklāšanās gadījumos pievienot īpašnieku vai valdītāju savstarpēju vienošanos, lai veiktu ar objektu ekspluatāciju un remontu saistītos darbus kopīgajos aizsargjoslu iecirkņos;

8.3. līgums ar pasūtītāju, vai pasūtītāja izdota pilnvara, vai darba uzdevums darbu veikšanai objektā;

8.4. līgums vai akceptēts pasūtījums par brauktuves seguma vai zaļās zonas atjaunošanas darbu veikšanu, ja šos darbus neveic pats atļaujas saņēmējs;

8.5. ja rakšanas darbu veicēju ir nozīmējusi juridiskā persona - juridiskās personas izdots dokuments par atbildīgās personas norīkošanu rakšanas darbu veikšanai, norādot objekta adresi un būvdarbu nosaukumu;

8.6. būvkomersanta reģistrācijas apliecība vai sertifikāts par tiesībām veikt komunikāciju izbūves un segumu atjaunošanas darbus;

8.7. ja nepieciešams – transporta kustības shēma, akts par būves galveno asu nospraušanu dabā, darbu veikšanas projekts;

8.8. ielu un ceļu aizņemšanas gadījumā ar sastatnēm un pagaidu nožogojumiem – norobežojuma konstrukcijas projekts ar drošības elementu izvietojumu;

8.9. avārijas akts brīvā formā uzrādot avārijas vietu un nepieciešamo darbu apjomu.

V Komisijas darba organizācija, atļaujas saņemšanas kārtība

9. Jūrmalas pilsētas rakšanas atļauju izsniegšanas komisija tiek sasaukta vienreiz nedēļā.

10. Komisija izskata iesniegtos dokumentus tuvākajā sēdē un atbilstoši nolikuma 4.punktam izsniedz atļauju.

11. Komisija ir tiesīga izvirzīt papildus prasības par darbu saskaņošanu ar atbildīgajiem dienestiem, organizācijām vai īpašniekiem. Tādā gadījumā darba pieteikumus izskata pēc papildus prasību izpildīšanas nākošajā sēdē. Galīgo lēmumu par izskatāmajiem jautājumiem pieņem komisijas priekšsēdētājs.

12. Pretenzijas vai domstarpības par komisijas darbu uz atsevišķa iesnieguma pamata izskata Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors.

VI Noslēguma jautājumi

13. Nolikums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Lejupielāde: DOC un PDF