Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 3.jūnijāNr.416

protokols Nr.16, 6. punkts

Par Vaivaru pamatskolas
sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.pu8nkta un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra nolikuma Nr.19 „Vaivaru pamatskolas nolikums” 84punktu, un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2010.gada 11.maija atzinumu (protokols Nr.1.1-58/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Vaivaru pamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

  2. Pilnvarot Vaivaru pamatskolas direktori slēgt nometņu un semināru ierīkošanas un uzturēšanas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

  3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Vaivaru pamatskolas maksas pakalpojumu kontā.

  4. Iegūtos līdzekļus izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

  5. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā.

  6. Lēmuma izpildi kontrolēt Vaivaru pamatskolas direktorei Inesei Kārkliņai

Priekšsēdētājs

R.RažuksPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 3.jūnija lēmumu Nr.416

(Protokols Nr.16, 6.punkts)

Par Vaivaru pamatskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Pakalpojuma cena

1.

Gultas vietas ierīkošana un uzturēšana

-

-

1.1.

ar gultas veļu

persona/diennaktī

2,50

1.2.

bez gultas veļas

persona/diennaktī

2,00