Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 19.augustāNr. 583

protokols Nr. 22, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija
lēmumā Nr.408 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 10.1.5.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lēmuma 7.punktā skaitli „5” aizstāt ar skaitli „6.”

„7. Ievēlēt transporta un komunālo lietu komiteju 6 deputātu sastāvā”.

2. Papildināt lēmumu ar 7.6.punktu sekojošā redakcijā:

„7.6. Larisa Loskutova”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Spēkā esošā redakcija