Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 18.decembra 28.nolikumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 10.jūlija 327.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 16.janvāra 1.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 29.septembra 409.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 17.februāra 59.lēmumu

2010.gada 19.augustāNr. 585

protokols Nr. 22, 4. punkts

Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 3.panta pirmo daļu, 42.panta pirmo, sesto daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” I nodaļas 6.punktu, II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt apmaksāta papildatvaļinājuma piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā:

1.1. Piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu šādām amatpersonu (darbinieku) kategorijām:

1.1.1. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam, Jūrmalas pilsēta domes priekšsēdētāja vietniekam – 10 (desmit) darba dienas;

1.1.2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram – 10 (desmit) darba dienas; Grozīts ar domes 2014.gada 16.janvāra 1.lēmumu

1.1.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības domes padotībā esošo iestāžu un aģentūras vadītājiem (izņemot izglītības iestāžu vadītājus);

1.1.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības domes padotībā esošo izglītības iestāžu vadītājiem;

1.1.5. Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītājiem;

1.1.6. Jūrmalas pilsētas domes amatpersonām (darbiniekiem), kuriem darba tiesiskās attiecības nodibinātas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu;

1.1.7. Jūrmalas pilsētas pašvaldības domes padotībā esošo iestāžu un aģentūras amatpersonām (darbiniekiem), kuriem darba tiesiskās attiecības nodibinātas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto attiecīgās iestādes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu.

1.1.8. Papildināts ar domes 2011.gada 29.septembra 409.lēmumu Svītrots ar domes 2014.gada 16.janvāra 1.lēmumu

1.2. Noteikt šādus apmaksātā papildatvaļinājuma dienu skaita noteicošos kritērijus lēmuma 1.1.3., 1.1.5., 1.1.6.punktā noteiktajām amatpersonu (darbinieku) kategorijām:

1.2.1. darba izpildes kvalitāte, ievērojot vērtēšanas skalu A-C, Grozīts ar domes 2014.gada 10 jūlija 327.lēmumu

1.2.2. ieinteresētība un iniciatīva darba izpildes procesā, ievērojot vērtēšanas skalu A-C: Grozīts ar domes 2014.gada 10 jūlija 327.lēmumu

Vērtēšanas skala

A

B

C

10 (desmit) darba dienas

8 (astoņas) darba dienas

3 (trīs) darba dienas

1.2.1.

Amatpersonas (darbinieka) darba izpildes kvalitāte tiek noturēta gada laikā, par kuru tiek piešķirts apmaksātais papildatvaļinājums

Amatpersonas (darbinieka) darba izpildes kvalitāte atbilst noteiktajām prasībām

Amatpersona (darbinieks) mēdz pieļaut atsevišķas kļūdas un neprecizitātes darba gaitā un uzdevumu izpildē

1.2.2.

Amatpersona (darbinieks) izsaka savus priekšlikumus, piedāvā konkrētu problēmu risinājumu, mēdz izdarīt vairāk nekā prasīts

Amatpersona (darbinieks) darbu veic saskaņā ar vadītāja noteiktajām prasībām

Amatpersona (darbinieks) dara tikai to, kas noteikts minimālo prasību līmenī

1.2.3. Papildināts ar domes 2014.gada 10 jūlija 327.lēmumu

1.3. Lēmuma 1.1.3., 1.1.5., 1.1.6.punktā noteiktajām amatpersonu (darbinieku) kategorijām papildatvaļinājuma dienu skaitu nosaka Jūrmalas pilsētas domes darba devējs rīkojumā, ņemot vērā lēmuma 1.2.punktā minētos vērtēšanas kritērijus.

1.4. Jūrmalas pilsētas domes darba devējs, ievērojot lēmuma 1.2.punktā noteiktos kritērijus, ar rīkojumu var piešķirt papildatvaļinājumu lēmuma 1.1.4.punktā noteiktajai amatpersonu kategorijai līdz 5 (piecām) darba dienām, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas vadītāja viedokli, ja attiecīgās izglītības iestādes mērķdotācijas apmērs pieļauj novirzīt izdevumus apmaksātam papildatvaļinājumam.

1.5. Jūrmalas pilsētas domes darba devējs lēmuma 1.1.3. – 1.1.6.punktā noteiktajām amatpersonu (darbinieku) kategorijām un attiecīgās Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes vadītājs lēmuma 1.1.7.punktā noteiktajai amatpersonu (darbinieku) kategorijai papildatvaļinājumu var nepiešķirt, ja amatpersona (darbinieks) ir disciplināri sodīts.

1.6. Lēmuma 1.1.3. – 1.1.7.punktā noteiktajām amatpersonu (darbinieku) kategorijām apmaksāts papildatvaļinājums netiek piešķirts, ja amatpersona (darbinieks) pie darba devēja ir nostrādājusi mazāk par vienu gadu.

1.7. Apmaksāts papildatvaļinājums tiek piešķirts pēc pilna ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas un to var izmantot laikposmā līdz nākamajam ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam. Apmaksātais papildatvaļinājums netiek dalīts pa daļām. Grozīts ar domes 2011.gada 17.februāra 59.lēmumu

1.8. Lēmuma 1.1.3. – 1.1.6. punktā noteiktajām amatpersonu (darbinieku) kategorijām, izbeidzoties darba tiesiskajām attiecībām ar Jūrmalas pilsētas domi, izmaksājama kompensācija par neizmantotu papildatvaļinājumu. Papildatvaļinājuma dienu skaitu, par kurām izmaksājama minētā kompensācija, nosaka Jūrmalas pilsēta domes darba devējs rīkojumā, ievērojot lēmuma 1.2., 1.3., 1.4.punktā noteikto kārtību. Kompensācija par neizmantotu papildatvaļinājumu netiek izmaksāta, ja darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas saskaņā ar Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.-6.punktu.

1.9. Lēmuma 1.1.7. punktā noteiktajai amatpersonu (darbinieku) kategorijai, ievērojot lēmuma 1.2.punktā noteiktos kritērijus, attiecīgās Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes vadītājs ar rīkojumu var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu līdz 3 (trim) darba dienām apstiprinātā darba algas fonda ietvaros.

1.10. Lēmuma 1.1.2.punktā noteiktajai amatpersonai, izbeidzoties darba tiesiskajām attiecībām ar Jūrmalas pilsētas domi, izmaksājama kompensācija par neizmantotu papildatvaļinājumu lēmumā noteiktajā apmērā, izņemot, ja darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas saskaņā ar Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.-6.punktu.

1.11. Lēmuma 1.1.1.punktā noteiktajām amatpersonām, izbeidzoties pilnvarām, izmaksājama kompensācija par neizmantotu papildatvaļinājumu lēmumā noteiktajā apmērā, izņemot, ja domes priekšsēdētājs tiek atbrīvots no amata pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 65.panta otro daļu.

2. Noteikt kontroli par šī lēmuma izpildi Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Lejupielāde: DOC un PDF