Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 19.augustāNr. 587

protokols Nr. 22, 8. punkts

Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda
projektu konkursa aktivitātē
3.4.3.2. „Sociālekonomiski nozīmīgu
kultūras mantojuma objektu atjaunošana”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7. un 9.daļu un 2010.gada 18.jūnija Latvijas Republikas Kultūras ministrijas sludinājumu mājaslapā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma aktivitātē 3.4.3.2. „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” ar projektu „ Sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma – Aspazijas mājas, Z.Meierovica prospektā 18/20, atjaunošana ”.

2. Apstiprināt projekta „ Sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma – Aspazijas mājas, Z.Meierovica prospektā 18/20, atjaunošana ” darbības stratēģiju 2014.-2019.gadam, saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Noteikt projekta kopējās izmaksas LVL 602 270, saskaņā ar 2.pielikumu un 3.pielikumu, t.sk. attiecināmā summa LVL 598 079, kur ERAF finansējums LVL 502 386 (84%), bet Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir LVL 95 693 (16 . Neattiecināmā summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas dome, sastāda LVL 4 191.

4. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu.

5. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļai sadarbībā ar būvniecības nodaļu.

6. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


1. pielikums (.pdf)

2. pielikums (.pdf)

3. pielikums (.xls)