Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 19.augustāNr. 592

protokols Nr. 22, 15. punkts

Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.5 „Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” nolikums” 59.punktu, Jūrmalas Pilsētas domes finanšu komitejas 2010.gada 10.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/08), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maksu par bērnu ēdināšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” vienam bērnam Ls 1.50 (viens lats 50 santīmi) dienā.

2. Lēmums stājas spēkā ar 2010.gada 1.septembri.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai M.Maiborodai.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmuma Nr.809 „Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” 1.punkta 13.apakšpunktu.

5. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai I.Auniņai nodrošināt lēmuma publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks