Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 19.augustāNr. 593

protokols Nr. 22, 16. punkts

Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.7 „Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” nolikums” 52.punkta 52.3.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2010.gada 10.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/08), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maksu par bērnu ēdināšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis” vienam bērnam dienā:

1.1. Vispārēja tipa grupā Ls 1,30 (viens lats, 30 santīmi);

1.2. Sociālas aprūpes grupā Ls 1,60 (viens lats, 60 santīmi);

1.3. Grupā bērniem ar somatiskām saslimšanām Ls 1,50 (viens lats, 50santīmi).

2. Lēmums stājas spēkā ar 2010.gada 01.septembri.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas p.i. V.Klāsonei.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmuma Nr.809 „Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” 1.punkta 8.apakšpunktu.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks