Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 19.augustāNr. 594

protokols Nr. 22, 17. punkts

Par pirmsskolas bērnu ēdināšanas maksas apmēru noteikšanu
Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra Jūrmalas pilsētas domes nolikuma Nr.10 „Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums” 81.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes izglītības komitejas 2010.gada 6.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-57.1/04) un finanšu komitejas 2010.gada 13.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.1-58/07), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maksu par pirmsskolas bērnu ēdināšanu Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolā – vienam bērnam Ls 1,60 (viens lats 60 santīni) dienā.

2. Lēmums stājas spēkā ar 2010.gada 1.septembri.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas direktorei I.Vankai-Treifeldei.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.decembra lēmumu Nr.1091 „Par 5-6 gadīgo bērnu ēdināšanas maksas apmēru noteikšanu Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolā”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks