Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 19.augustāNr. 596

protokols Nr. 22, 19. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra
lēmumā Nr.911 ,,Par Jūrmalas pašvaldības
administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Latvijas Republikas Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.,10.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 "Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

17.pielikumā – Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra darbinieku skaita saraksts - veikt sekojošu palielinājumu punktā :

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Galvenais grāmatvedis

0,5

420

210

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.janvāri.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks