Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 27.aprīļa 215.lēmumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 16.aprīļa 160.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 7.jūnija 280.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 11.novembra 740.lēmumu

2010.gada 19.augustāNr. 597

protokols Nr. 22, 20. punkts

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra
maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta 1.daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikuma Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” 53.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumu kontā.

3. Iegūtos līdzekļus izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra vadītāju noslēgt telpu nomas līgumus.

5. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (I.Auniņa) nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas nedēļas ziņas”.

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.920 „Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem”

7. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas vadītājai A.Paiparei.

Priekšsēdētājs

R.RažuksPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 19.augusta lēmumu Nr.597

(protokols Nr.22, 20.punkts)

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra

maksas pakalpojumu izcenojumi

1.

Nr.

Programmas, pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (Ls)

Maksas pakalpojumi

1.1.

Nodarbību komplekss (24 nodarbības mēnesī) pirmsskolas vecuma bērniem

mēnesī

20,00

1.2.

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmas:

1.2.1.

2 nodarbības nedēļā

mēnesī

7,00

1.2.2.

4 nodarbības nedēļā

mēnesī

11,50

1.2.3.

6 nodarbības nedēļā

mēnesī

15,20

1.3.

Tehnikas izmantošana citu organizāciju pasākumiem centra telpās**:

1.3.1.

Kodoskops, videoprojektors, dators, printeris

1 vienība/stundā

2,00

1.3.2.

DVD atskaņotājs, televizors, videomagnetafons

1 vienība/stunda

1,00

1.4.

Kopēšana:

1.4.1.

A4 formāta lapa, vienpusēja

1 kopija

0,02

1.4.2.

A4 lapa abpusēja

1 kopija

0,04

1.4.3.

Izdruka no datora

1 lapa

0,04

1.5. Grozīts ar domes 2010.gada 11.novembra 740.lēmumu

Telpu noma (Zemgales iela 4) citu organizāciju vai privātpersonu pasākumiem

1.5.1.

Nodarbību telpa (26 m2)

stunda

1,92

1.5.2.

Nodarbību telpa (34m2)

stunda

2,65

1.5.3.

Zāle (60m2):

1.5.3.1.

Mācību gada laikā

stunda

4,70

1.5.3.2.

vasaras periodā

stunda

1,96

1.6.

Citi pakalpojumi

1.6.1.

Ekskursijas ar uzdevumiem centra teritorijā (nodarbība grupai)

1,5 stunda

5,00

1.6.2.

Pasākumu organizēšana un vadīšana

2 stundas

10,00

1.7.

Jūrmalas mācību iestāžu audzēkņu līdzdalības maksa par teorētisko apmācību nodrošināšanu autovadītāju kursos „A” un „B” kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai

1.7.1.

A1 un B kategorija

kurss

10,00

1.7.2.

B un C1 kategorija

kurss

15,00

1.7.3.

gājēju un riteņbraucēju satiksmes noteikumi

kurss

bezmaksas

1.8. Grozīts ar domes 2013.gada 21.februāra 73.lēmumu

Maksa par transportlīdzekļu vadītāju apmācības teorijas kursu

1.8.1.

A

kurss

16.00

1.8.2.

B

kurss

39.00

1.8.3.

C1 vai D1

kurss

38.00

1.8.4.

C

kurss

48.00

1.8.5.

D

kurss

38.00

1.8.6.

B /C1

kurss

46.00

1.8.7.

BE

kurss

16.00

1.8.8.

CE

kurss

24.00

1.8.9.

Periodiskā apmācība*

kurss

30.00

1.9. Svītros ar domes 2013.gada 21.februāra 73.lēmumu

1.10. Grozīts ar domes 2015.gada 16.aprīļa 160.lēmumu

Dienas nometne bērniem, tajā skaitā:

1 persona/dienā

13.00

1.10.1.

nometnes organizēšana

1 persona/dienā

9.50

1.10.2.

ēdināšanas ārpakalpojums

1 persona/dienā

3.50

Dienas nometne Jūrmalas pilsētā deklarētiem bērniem, tajā skaitā:

1 persona/dienā

11.00

1.10.3.

nometnes organizēšana

1 persona/dienā

7.50

1.10.4.

ēdināšanas ārpakalpojums

1 persona/dienā

3.50

* atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.358 „Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu valdītāju apmācības programmām” 63.punktam.

** tehnikas un telpu iznomāšana Jūrmalas izglītības iestādēm, Jūrmalas pašvaldības budžeta iestādēm bez maksas

2. No lēmuma pielikuma 1.5.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

2.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

2.2. Pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi. Papildināts ar domes 2010.gada 11.novembra 740.lēmumu