Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 19.augustāNr. 616

protokols Nr. 22, 43. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 23.septembra
lēmuma Nr.942 "Par atsevišķu māju
atslēgšanu no centralizētās siltumapgādes”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Būvniecības likuma 6.pantu, „Enerģētikas likuma” 50.pantu un „Vispārīgo būvnoteikumu” 2 un 3.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 23.septembra lēmumu Nr.942 "Par atsevišķu māju atslēgšanu no centralizētās siltumapgādes”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks