Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 19.augustāNr. 618

protokols Nr. 22, 47. punkts

Par grozījumiem 2001.gada 19.decembra
lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības
nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” , lai nodrošinātu Jūrmalas pašvaldības nekustamo īpašumu efektīvu apsaimniekošanu, Jūrmalas pilsēta dome nolemj:

1. Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumu Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”, papildinot 2.pielikumu ar sekojošam adresēm:

· Edinburgas prospekts 33;

· Piestātnes iela 18.

2. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) sagatavot vienošanos par grozījumiem 2002.gada 2.janvāri noslēgtajā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” pilnvarojuma līgumā Nr.47.

3. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks