Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 696

protokols Nr. 30, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.714
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.714 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu”:

1. Lēmuma 10.punktu izteikt šādā redakcijā: „Jūrmalas Alternatīvo skolu, kā patstāvīgu izglītības iestādi pārcelt uz pašvaldībai piederošu īpašumu līdz 2011.gada 1.jūlijam”.

2. Jūrmalas Alternatīvajai skolai (E.Blūms) līdz 2010.gada 25.oktobrm iesniegt Jūrmalas pilsētas domē nomas maksas aprēķinu par telpu Jūrmalā, Viestura ielā 6, lit.067 nomu par laika periodu no 2010.gada 26.oktobra līdz 2010.gada 31.decembrim.

3. Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļai (I.Brača) sagatavot attiecīgu grozījumu projektu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Spēkā esošā redakcija