Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 724

protokols Nr. 30, 45. punkts

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Lāču iela 1002” daļas
nomas līguma noslēgšanu ar A.K.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2001.gada 26.oktobra lēmumu Nr.668 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Lāču iela 1002” izveidots zemesgabals Jūrmalā, „Lāču iela 1002” 8725 m2 platībā Lāču ielas uzturēšanai visā tās garumā.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 21.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Lāču iela 1002 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 003 1002. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000071243.

2010.gada 8.septembrī Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts (lietas Nr.1.1-39/3304 -K) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Lāču iela 10a īpašnieka A.K. iesniegums par zemesgabala Lāču iela 1002 daļu nomu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2010.gada 5.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2010.gada 21.oktobri noslēgt ar A.K. (personas kods ***) līgumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Lāču iela 1002, kadastra numurs 1300 003 1002, daļas 9 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) nomu uz desmit gadiem ēkas daļas uzturēšanai.

2. Līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

4. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF