Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 736

protokols Nr. 32, 1. punkts

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas 1995.gada 12.aprīļa likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 12.pantu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 1996.gada 22.oktobra noteikumiem Nr.408 „Par politiski represēto personu uzskaiti, politiski represēto personu apliecību izsniegšanu un minēto apliecību uzskaiti”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt politiski represētās personas statusu saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2.pantu R.P. (personas kods ***, dzīvo Jūrmalā, ***).

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010), iesniedzot pieteikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis