Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 737

protokols Nr. 32, 5. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņu pagarināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 5.punktu un 24.panta pirmās daļas 1. un 5.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes protokolu Nr.1.1-58/11, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MARTIUM” (reģistrācijas numurs 40003675464) nekustamā īpašuma nodokļa par zemi - Ls 1297.14 samaksas termiņu no 2010.gada 16.augusta līdz 2010.gada 16.novembrim par īpašumu Jūrmalā, Viestura ielā 15A, kadastra numurs 1300 007 7510 (pamats – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MARTIUM” 2010.gada 3.augusta iesniegums (nodokļa administrācijai iesniegts 2010.gada 3.augustā), 2010.gada 16.septembra iesniegums (nodokļa administrācijai iesniegts 2010.gada 16.septembrī) un 2010.gada 7.oktobra iesniegums (nodokļa administrācijai iesniegts 2010.gada 8.oktobrī)).

2. Pagarināt A.D. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu par ēku (mājokli) - Ls 23.58 no 2010.gada 15.novembra līdz 2011.gada 15.februārim par īpašumu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 58, kadastra apzīmējums 1300 017 2702 001 (pamats – A.D. 2010.gada 28.septembra iesniegums (nodokļa administrācijai iesniegts 2010.gada 28.septembrī) un 2010.gada 1.oktobra iesniegums (nodokļa administrācijai iesniegts 2010.gada 1.oktobrī)).

3. Noslēgt vienošanās ar Ļ.J. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi - Ls 41.34 (samaksas termiņš 2010.gada 15.novembris) un ēku (mājokli) Ls 6.81 (samaksas termiņš 2010.gada 15.novembris) sadalīšanu termiņos uz laiku līdz 2011.gada 15.februārim, nosakot šādu nomaksas grafiku:

Nekustamā īpašuma par ēkām (mājoklis) nodokļa maksājuma summa (Ls)

Nekustamā īpašuma par zemi nodokļa maksājuma summa (Ls)

Maksājuma termiņš

1.70

10.33

2010.gada 15.novembris

1.70

10.33

2010.gada 15.decembris

1.70

10.34

2011.gada 15.janvāris

1.71

10.34

2011.gada 15.februāris

par īpašumu Jūrmalā, Promenādes ielā 3-14, kadastra numurs 1300 901 5559 (pamats – Ļ.J. 2010.gada 27.septembra iesniegums (nodokļa administrācijai iesniegts 2010.gada 27.septembrī)).

4. Neslēgt vienošanās ar T.J. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma nokavētā nodokļa maksājuma par zemi – Ls 14.47 (samaksas termiņš 2010.gada 16.augusts) un par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi - Ls 29.86 (samaksas termiņš 2010.gada 15.novembris) sadalīšanu termiņos uz laiku līdz 2010.gada 16.novembrim par īpašumu Jūrmalā, Lienes ielā 23-2, kadastra numurs 1300 901 1829 (pamats – T.J. 2010.gada 12.augusta iesniegums (nodokļa administrācijai iesniegts 2010.gada 12.augustā)), jo T.J. nav ievērojusi Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 1.1daļas 1.punktu, kas nosaka „vai nodokļa maksātājs ievēro konkrēto nodokli regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu kārtējo maksājumu samaksas termiņus”.

5. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta septīto daļu, termiņa pagarināšanas (atlikšanas, sadalīšanas) gadījumos, tiek aprēķināta nokavējuma nauda vienas ceturtās daļas apmērā no šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu visā kavējuma periodā. Ja, pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis vai samaksas termiņus pagarinājis šajā pantā noteiktajā kārtībā, nokavējuma nauda par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā tiek aprēķināta vispārējā kārtībā un parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā.

6. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta sesto daļu, nokavēto nodokļa maksājumi veicami, maksājot proporcionāli pamatparādu un nokavējuma naudu.

7. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 12. daļu, ja nodokļa maksātājs neievēro lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos termiņus, nodokļu administrācijai ir tiesības atcelt lēmumu par samaksas termiņa pagarināšanu.

8. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta astoto daļu, nokavēto nodokļu samaksas termiņu pagarinājums neatbrīvo maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu maksājumus pilnā apmērā un nodokļu likumos noteiktajos termiņos.

9. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas iela 6, LV-1010), iesniedzot pieteikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis