Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 739

protokols Nr. 32, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911
„Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un
darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”:

1.1.Lēmuma 24.pielikumā samazināt šādu amata vienību:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Apkopēja

0,5

180

90

1.2. Lēmuma 30.pielikumā palielināt šādu amata vienību:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Apkopēja

0,5

180

90

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2010.gada 1.novembri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis